Ve kterých školách pomáháme?

Pravidelnou, kontinuální spolupráci máme po dobu 3 let intenzivně se školami PARTNERSKÝMI a po dobu 1 roku se školami PODPOROVANÝMI. Školy, které od nás dříve využily některé ze služeb, ovšem další pravidelná spolupráce s nimi již neprobíhá, řadíme do škol PODPOŘENÝCH.

Naším cílem je, aby v každém kraji ČR byla 1 partnerská nebo podporovaná škola. Ty budou pro okolní školy příslušného regionu centry pedagogické inspirace.

Partnerská škola

„Qiido pro školu, škola pro Qiido školy.“

Škola čerpá tzv. plnou verzi programu – všechny námi poskytované služby, mnohé z nich i prezenčně v prostorách školy (identifikace MiND žáků, vzdělávání, pravidelné supervize, metodická podpora, jednání s PPP, apod.).

Od školy očekáváme 20% participaci, z 80% přispívá Qiido. 

S ohledem na systematický a koncepční přístup po škole požadujeme plnění Standardů kvality. 

PARTNERSKÉ ŠKOLY ve školním roce 2023/24

PARTNERSKÉ ŠKOLY v předchozích letech

Podporovaná škola

„Qiido pro školu pravidelně.“

Škola si pravidelně vybírá jen některé z námi poskytovaných aktivit, prezenční v prostorách školy realizujeme výjimečně.

Od školy očekáváme 80% participaci, z 20% přispívá Qiido.

PODPOROVANÉ ŠKOLY ve školním roce 2023/24

PODPOROVANÉ ŠKOLY v předchozích letech

Podpořená škola

„Qiido pro školu občasně.“

Škola nepravidelně, dle aktuální potřeby využívá jen některé z námi poskytovaných aktivit, prezenční v prostorách školy vůbec nerealizujeme. Požadované služby jsou ve 100% v režii školy. Patří zde také školy, které v rámci DVPP absolvovaly Akademii pro školy.

Zkušenosti škol

RNDr. Svatava Hajdová
ředitelka ZŠ Komenského 68 v Novém Jičíně
Podporovat vzdělávání a rozvoj dětí s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním, tzv. MiND - dětí, které myslí jinak! – v rámci běžné výuky není vůbec jednoduché. Spolupráce s Qiidem nám pomohla vybudovat ucelený program s komplexním a systematickým přístupem ke vzdělávání, péči a rozvoji těchto dětí jako součást školního vzdělávacího programu. Koncepce je spojena se systematičností v  pedagogické identifikaci už od zápisu do prvních tříd, v metodách a formách výuky, v přístupu a komunikaci nejen s žáky, ale i jejich rodiči. Jedná se vlastně o dvouúrovňovou výuku tak, aby nadaným dětem byl dán prostor pro rozvoj jejich potenciálu, prezentaci svých znalostí a dovedností a obohacení se o znalosti svých vrstevníků. V  rámci partnerství s Qiidem využíváme možnosti účasti pedagogů na vzdělávacích akcích, společných konferencích, workshopech, sdílení zkušeností při návštěvách škol, to vše s podporou zřizovatele školy města Nový Jičín.
Mgr. Pavla Jedličková
ředitelka 28. ZŠ Plzeň
Spolupráce s Qiidem nám v koncepci školy ve vzdělávání MiND pomáhá s ověřováním a nastavením efektivního modelu vzdělávání těchto žáků. Qiido dále zprostředkovává propojování a sdílení zkušeností s dalšími školami i s odbornými institucemi v oblasti péče o MiND a zajišťuje relevantní vzdělávání pedagogů v této oblasti. V implementaci konkrétní výuky v 1. třídě nám pomohl při vytváření včasné a systematické identifikace MiND u zápisů; při spolupráci a komunikaci s PPP Plzeň; v metodické podpoře a při konzultacích ve vyučovacích hodinách s vyučujícími MiND. Také zajišťuje finanční podporu při nákupu didaktických pomůcek a potřebnou propagaci koncepce školy v oblasti MiND a jejich náboru. Díky tomu učitelé prožívají více úspěchů a radosti ze své práce a děti i rodiče jsou spokojení.
Mgr. Bc. Petr Lehký
ředitel ZŠ Úprkova v Hradci Králové
S nadanými žáky pracujeme již několik let. S nástupem Qiida však získáváme pocit, že naše několikaleté snažení má konečně dostatečný smysl. Obrovskou cenu pro nás má setkávání s kolegy z partnerských škol. Dozvídáme se o jejich úspěších i starostech, posloucháme rady a necháváme se inspirovat zkušenostmi stejně naladěných kolegů. Propojování a sdílení je pro nás velkým přínosem! Qiido nám pomohl i v identifikaci nadaných žáků před nástupem do 1. třídy; komunikuje s rodiči těchto dětí a nabízí i další podporu při práci. Byť náš pedagogický sbor již dříve prošel několika školeními na dané téma, teprve nyní se zdá, že se naše práce stane dostatečně systematická, bude mít konkrétní cíl a jasná pravidla.
chevron-down