Jak školám pomáháme?

Školám systematicky "ŠIJEME NA MÍRU" z nabídky těchto aktivit.

Vyhledávání a identifikace MiND žáků

 • vyhledávání MiND dětí již mezi předškoláky v MŠ a u zápisu do 1. tříd (nominace)

 • vyhledání MiND žáků na 1. stupni ZŠ formou depistáží (náhledů) ve výuce (nominace)

 • u nominovaných dětí následně možné využití MiND screeningu a MiND diagnostiky intelektového nadání s návaznou supervizní konzultací pro učitele a odbornou podporou školy v nastavení 1. stupně podpůrných opatření

 • poskytnutí metodik a potřebného zaškolení ve screeningu intelektového nadání dětí u zápisu a v 1.+2. ročnících, vč. následné supervize

 • aktivní angažovanost a účast Qiida při jednání s PPP k zajištění pro školu potřebné poradenské dokumentace

Vzdělávání pedagogů i vedení školy

 • rozšiřující vzdělávání učitelů v oblastech pedagogické identifikace

 • metody a formy výuky MiND dětí vč. konkrétních ukázek a nápadů do vyučování

 • osobnostní rozvoj učitelů se zaměřením na sociálně-emoční inteligenci a komunikaci s MiND dětmi v souvislostmi s potížemi plynoucími z intelektového nadání

 • online vzdělávací program (série vzdělávacích video seminářů)

 • další odborně tematické kurzy, semináře a workshopy (prezenční či online) dle potřeb školy

Metodická podpora a supervizní vedení, odborné poradenství a konzultace

 • mentoring ředitelů v nastavení vzdělávací koncepce MiND žáků a následné kontinuální odborné vedení (prezenční + online)

 • pravidelná měsíční online supervize učitelům v přístupu a rozvoji MiND žáků

 • pro učitele i ředitele kdykoliv možnost využití odborných rad pedagogického i psychologického konzultanta

Vzájemná inspirace a sdílení zkušeností z praxe mezi pedagogy i s odborníky

 • účast na každoročních Qiido konferencích a setkáních (např. Setkání škol, Pracovní den pro učitele, Mentoringové setkání pro vedení)

 • výměna zkušeností a vzájemná inspirace s ostatními základními školami vzdělávajícími MiND žáky, a to formou síťování a stáží v partnerských školách Qiida

 • sdílení klíčových kontaktů a informací ve vzdělávání MiND dětí

Propojování a sdílení mezi rodiči MiND žáků školy i s odborníky

 • péče a podpora rodičovské komunity MiND dětí dané školy (workshopy, iniciace setkávání, diskuze k tématu intelekt. nadání, poskytování zpětné vazby atd.)

 • pravidelné online poradenství a konzultace

Zdroje obohacujících didaktických materiálů

 • získáte doporučení a tipy na pracovní listy, projekty, hry, odborné pomůcky, publikace,... (např. soubor pracovních listů Qiido, pracovní sešit Koumák, MINDOK hry, a mnoho dalšího z široké databáze osvědčených zdrojů)


Obohacující materiály

Právně-legislativní poradenství

 • legislativní oporu v interpretaci zákonů, vyhlášek a nařízení ve vzdělávání MiND žáků

 • intervenci a podporu ve vyjednávání se zřizovatelem příslušné školy a příslušným krajem v koncepčních otázkách vzdělávání MiND žáků

 

Osvěta a propagace – externí komunikace s okolím

 • propagace v elektronických i tištěných materiálech Qiida, vč. sociálních sítí

 • podpora v nastavení marketingové komunikace vůči rodičům i lokálním firmám

Spolupráce při regionálním fundraisingu

 • spolupráce ve vyjednávání s lokálními firmami i zřizovatelem za účelem získání finanční podpory na případné zvýšené nároky na výuku či potřebné pokrytí nákladů Qiido PROGRAMU
Motivace a povzbuzení, že v tom nejste sami! 
My vás přátelsky a odborně rádi povedeme.
sunstareyegraduation-hatbookuserusersbubblepie-chartbriefcasechevron-down