Jak se mohou školy zapojit?

Prvními 3 kroky fáze SEZNÁMENÍ je vyplnění Výběrového dotazníku, poté online pohovor s vedením školy a prezenční seminář pro nadšené pedagogy ve škole. Ve fázi NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE zhodnotíme aktuální situaci, potřeby a možnosti školy, probereme režim spolupráce (vč. financí, smlouvy) a harmonogram. Poté můžeme začít – fáze REALIZACE.

1. krok:  Seznámení Qiida se školou

 • elektronicky zašleme škole k vyplnění

 • zjišťujeme základní informace a momentální situaci i míru zkušeností školy ve vzdělávání a rozvoji MiND žáků
 • s ředitelem/kou školy via Zoom aplikaci

 • doplňující dotazy k Výběrovému dotazníku, zjištění aktuálních potřeb i možností školy ve vzdělávání a rozvoji MiND žáků v následujících 1 - 3 letech
 • osobní návštěva zástupce Qiida ve škole - náhled ve výuce, rozhovory s učiteli

 • zajímá nás prostředí a klima školy, metody a formy výuky, apod.

2. krok:  Seznámení školy s intelektovým nadáním a Qiidem

 • pro učitele se zájmem o problematiku vzdělávání a rozvoje MiND dětí + vedení školy + další zájemce (zřizovatel, PPP, …)

 • 3 hod. seminář k typickým charakteristikám, projevům, osobnostním profilům a specifickým potřebám i potížím MiND dětí plynoucích z jejich intelektového nadání, seznámení s procesem identifikace, vhled do legislativních souvislostí, získání tipů na obohacující a rozšiřující materiály do výuky

 • 1 hod. s vedením (+ případně se zřizovatelem) nad budoucí koncepcí a potřebnými dalšími aktivitami v oblasti podpory a rozvoje intelektového nadání

 • Výstupem jsou jasné kroky, jak dále postupovat v komplexní péči a systematickém přístupu v identifikaci, vzdělávání a rozvoji MiND žáků na vaší škole, vč. stanovení kapacit potřebných k jejímu zajištění (personálních, prostorových, finančních, organizačních a komunikačních).

 • Cena = na dotaz, investice školy

 

3. krok: Qiido PROGRAM

Dříve, než škola absolvuje 2 předchozí kroky, nejsme schopni určit míru, intenzitu a ani cenové podmínky spolupráce. Vždy vycházíme z konkrétních potřeb a možností školy. Sledujeme a zohledňujeme např. i tyto parametry:

 • velikost a polohu školy
 • počet MiND žáků a jejich rozložení v příslušných ročnících
 • zkušenosti a motivace pedagogů ve vzdělávání MiND žáků
 • personální a prostorové kapacity školy
 • úroveň spolupráce školy s PPP
 • zájem a angažovanost rodičů
 • přízeň a opora ve zřizovateli školy
 • … atd.


Škole dle jejích potřeb a možností doporučíme a společně si vždy odsouhlasíme pro ni nejvhodnější, na míru šitou, optimální kombinaci aktivit, které povedou k efektivní, dlouhodobé a systematické podpoře MiND žáků školy (tzn. sestavíme plán s každoročně aktualizovaným ročním harmonogramem a rozpočtem). Součástí je i nastavení a odsouhlasení varianty programu:

4. krok:  Smlouva

Obdržíte návrh Smlouvy o spolupráci a poskytování služeb vč. specifikace konkrétních aktivit dle potřeb a možností vaší školy, harmonogramu a rozpočtu. Finálně zvážíte, rozhodnete se a přistoupíme k podpisu smlouvy.

5. krok: START

Začínáme s realizací konkrétních aktivit specifikovaných v harmonogramu dle režimu spolupráce – PARTNERSTVÍ nebo PODPORA.

chevron-down