Balíčky komplexní péče

Pro maximálně komplexní péči o MiND děti a jejich rodiče nabízíme rozšíření služeb MiND screeningu a MiND diagnostiky o doplňková vyšetření v rámci cenově zvýhodněných balíčků (tj. kombinace více služeb dohromady za zvýhodněné ceny).

+ Posouzení sociálně-emočních kompetencí

MiND diagnostika / MiND screening + Posouzení sociálně-emočních kompetencí

Věk dítěte: 3 - 10 let

Cena = 5.000 Kč pro děti 5 - 10 let 
(3.500 MiND screening + 1.500 Kč Posouzení SE)

Cena = 7.000
 Kč pro děti 3 - 8 let 
(5.500 MiND diagnostika + 1.500 Kč Posouzení SE) 

Tento balíček výhodně kombinuje vždy 2 služby: MiND screening s posouzením sociálně-emoční zralosti u dětí od 5 do 10 let NEBO MiND diagnostiku intelektového nadání s posouzením sociálně-emoční zralosti u dětí od 3 do 8 let. O obsahu a rozsahu jednotlivých služeb se dozvíte při kliknutí na každou z nich.

Součástí této komplexní služby je vyšetření s dítětem, vyhodnocení výsledků, následná osobní konzultace k výsledkům obou vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje i podpory dítěte a závěrečná zpráva/report (vždy jako součást vybrané MiND diagnostiky či MiND screeningu). Vyšetření probíhá v rámci jednoho setkání.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří mají zájem o komplexní posouzení intelektových schopností a sociálně-emočních dovedností jejich dítěte.

+ EQ diagnostika

MiND diagnostika + EQ diagnostika

Věk dítěte: 9 - 18 let

Cena = 12.000 Kč (6.500 Kč MiND diagnostika + 5.500 Kč EQ diagnostika)

Tento balíček výhodně kombinuje MiND diagnostiku intelektového nadání a EQ diagnostiku sociálně-emoční inteligence dětí od 9 do 18 let. O obsahu a rozsahu jednotlivých služeb se dozvíte při kliknutí na každou z nich.

Součástí této komplexní služby je vyšetření s dítětem, vyhodnocení výsledků, následná osobní konzultace k výsledkům obou vyšetření vč. doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje i podpory dítěte a obě podrobné závěrečné zprávy. Vyšetření probíhá ve dvou setkáních.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří mají zájem o komplexní posouzení intelektových schopností a dílčích kompetencí sociálně-emoční inteligence vč. faktorů úspěchu dítěte.

+ Osobnostní talenty 

MiND diagnostika + Osobnostní talenty
MiND diagnostika + Osobnostní talenty + Posouzení socio-emo kompetencí
MiND diagnostika + Osobnostní talenty + EQ diagnostika

Věk dítěte: 5 - 18 let

Cena pro děti 5 - 8 let
8.500 Kč (5.500 MiND diagnostika + 3.000 Kč Osobnostní talenty)
10.000 Kč (5.500 MiND diagnostika + 3.000 Kč Osobnostní talenty + 1.500 Kč Posouzení SE)

Cena
pro děti 9 - 18 let
10.000 Kč (6.500 MiND diagnostika + 3.500 Kč Osobnostní talenty)
15.500 Kč (6.500 MiND diagnostika + 3.500 Kč Osobnostní talenty + 5.500 Kč EQ diagnostika) 

Komplexní vyšetření, které zahrnuje hlubší a daleko rozsáhlejší posouzení širšího spektra souhrnných i dílčích intelektových schopností dítěte ve věku 5 - 18 let, posouzení kreativity i divergentního myšlení. Odhalí nejen jeho silné a slabé stránky v porovnání s věkově stejnými vrstevníky, ale také ukáže osobně individuální kognitivní silné a slabé stránky dítěte (tzv. intraindividuální analýza). V neposlední řadě se projeví potíže dítěte, které potenciálně souvisí právě s intelektovým nadáním. Toto vyšetření většinou probíhá ve dvou setkáních.


Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností specifické podpory a dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či výukových obtíží dítěte i podrobná závěrečná zpráva včetně doporučení pro rodiče i pedagogy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří mají zájem o hlubší a rozsáhlejší posouzení intelektových schopností a vlastních dovedností jen a výhradně jejich dítěte, chtějí vědět, jestli je jejich dítě MiND, jaké má osobní silné a případné slabší stránky a nezralosti, které jsou u MiND dětí vzhledem k asynchronicitě jejich vývoje velmi časté, jak k němu přistupovat a jak ho dále rozvíjet doma i ve škole. Vyšetření je vhodné i k objasnění příčin obtíží v učení a chování.

+ Posouzení školní zralosti

MiND diagnostika + Posouzení školní zralosti
MiND diagnostika + Posouzení školní zralosti + Posouzení socio-emo kompetencí

Věk dítěte: 5 - 6 let

Cena = 9.000 Kč (5.500 Kč MiND diagnostika + 3.500 Kč Posouzení ŠZ)
Cena = 10.500 Kč (5.500 Kč MiND diagnostika + 3.500 Kč Posouzení ŠZ + Posouzení SE)

 

Komplexní vyšetření, které zahrnuje MiND diagnostiku dítěte ve věku 5 - 6 let, tj. posouzení jeho celkového vývoje včetně zachycení profilu dílčích intelektových schopností (pozornost, paměť, řeč, konstrukční a pojmové myšlení, matematicko-logické myšlení, všeobecný přehled, vizuálně-prostorová představivost,…atd.) + posouzení aktuální úrovně schopností a dovedností důležitých pro vstup do 1. třídy (zrakové a sluchové vnímání i paměť, vizuomotorika a grafomotorika, verbální schopnosti, předmatematické dovednosti, prostorová i časová orientace, lateralita, jemná a hrubá motorika, pracovní zralost, apod.) + ideálně také rozšíření o posouzení sociálně-emoční zralosti pro 1. třídu. O obsahu a rozsahu jednotlivých služeb se dozvíte při kliknutí na každou z nich. Toto vyšetření probíhá ve dvou setkáních.

Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či výukových obtíží dítěte a vyjádření ke vhodnosti/nevhodnosti nástupu do 1. třídy. Podrobná závěrečná zpráva zachycuje profil dílčích intelektových schopností i úrovně posuzovaných dovedností včetně doporučení pro rodiče a pedagogy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří mají dítě v předškolním věku a mají zájem o komplexní posouzení jeho schopností i dovedností a chtějí vědět, jak k němu přistupovat a jak ho dále rozvíjet doma i ve školce/škole a zároveň si nejsou jisti, jestli je ve všech oblastech připravené na zahájení školní docházky. Vyšetření je vhodné zejména u dětí s nerovnoměrným vývojem (děti, které již umí číst, ale zároveň jsou socio-emočně nevyzrálé apod.).

magic-wandgraduation-hatheart-pulsemagnifierchevron-down