HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Seznamte se

Lidé v projektu

Ing. Miriam Janyšková, MBA, BSc.
zakladatelka a ředitelka, ambasadorka a patronka MiND dětí
S původně vystudovanou ekonomií na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a managementem na The Nottingham Trent University se 10 let věnovala brand developmentu v marketingových odděleních nadnárodních společností jako Danone a Fromagerie Bel. Po odchodu z korporátní sféry 5 let vedla vlastní reklamní agenturu. Před nástupem syna do 1. třídy ji osud nasměroval mezi intelektově nadané děti (ona sama jím byla a jedno takové má doma). V roce 2014 založila nadační fond Qiido. V rámci jeho řízení v posledních 9 letech spolupracovala s několika desítkami škol na celém území ČR. Vytvořila unikátní metodiku a do vybraných škol zavedla i ověřila systematický přístup ve vyhledávání, vzdělávání a komplexní péči o MiND žáky. Některé vzdělávací programy pro učitele byly akreditovány MŠMT. Odbornou kvalifikaci v diagnostice intelektového nadání si upevnila celoživotním vzděláváním i studiem psychologie na University of Portsmouth. V kombinaci s výcvikem v diagnostice a rozvoji sociálně-emoční inteligence i v sociálně-emočním učení (SEL - Social/Emotional Learning) dle metodologie Six Seconds se stala renomovaným odborníkem v podpoře a péči o MiND děti i dospívající. V současnosti si svou specializaci prohlubuje znalostmi z oboru konstituční homeopatie. Veškeré získané vědomosti a zkušenosti uplatňuje v každodenní profesní praxi i osobně v roli maminky MiND syna, kterého také 3 roky vyučovala v individuálním (domácím) vzdělávání. V současné době se zaměřuje na individuální práci s MiND dětmi a jejich rodiči. Diagnostikuje, lektoruje, konzultuje, odborně vede rodiče, jak s vlastními MiND dětmi systematicky pracovat, rozvíjet je a jak uspokojit jejich specifické potřeby, a to jak v oblasti IQ, tak EQ. Samotným MiND dětem i dospívajícím pomáhá odhalit a rozvíjet jejich přirozený i oborový talent a sociálně-emoční kompetence, aby si uvědomily vlastní hodnotu a potenciál. Miriam záleží na tom, aby MiND děti byly v životě spokojené a šťastné! Jen tak se budou moci úspěšně uplatnit v jakémkoliv celospolečenském oboru (řemeslníkem, zahradníkem, řidičem tramvaje počínaje a lékařem, vědcem, AI expertem či vynálezcem konče) a jejich osobní esence i hodnoty budou přínosem nám, lidstvu!
PhDr. Markéta Tüdösová
psycholožka a vedoucí Qiido PP Poradny Olomouc
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií působila jako vedoucí na dětských táborech a také jako osobní asistentka chlapce s Downovým syndromem. Po ukončení studií na Moravě již zůstala, pracovní oblastí se jí stalo školství a školní poradenství. Nejprve jako školní psycholožka na SŠ, poté již v projektech pod IPPP ČR pro Olomoucký kraj. Náplní této práce bylo poskytovat zapojeným školám v Olomouckém kraji pomoc a podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Má za sebou i před sebou mnoho návazného oborového vzdělávání. Do oblasti školního poradenství se vrátila i po rodičovské dovolené, jako školní psycholožka na ZŠ. Ve spolupráci s Qiido Poradnou vidí smysl v možnosti podpory dětí, kterým bylo "dáno" jejich nadání. V tom také spočívají jejich specifické vzdělávací potřeby, které je potřeba rozpoznat, a dále adekvátně podporovat a rozvíjet, aby byl tento jejich potenciál naplněn. To je přínosné nejen pro děti samotné, pro jejich rodiče i učitele, ale i pro celou společnost. Ve výchovných a vzdělávacích otázkách jsou jí inspirací i její dvě děti, jedno z nich je MiND.
Mgr. Lucie Mitrega
psycholožka Qiido PP Poradny Praha
Vystudovala Pedagogiku a Psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia se věnovala dobrovolnické činnosti v oboru vzdělávání. Doučovala děti, pomáhala rozvíjet jejich silné stránky a ukazovala cestu, jak smysluplně trávit volný čas v charitním centru pro děti a mládež. Se seniory trávila volné chvíle v domově důchodců - četbou a společenskými hrami. Po ukončení studia pracovala v Nízkoprahovém klubu v Olomouci, kde kromě odpoledních volnočasových aktivit vedla také programy primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ. Vzdělávání se věnovala i po příchodu do Prahy, a to jako manažerka vzdělávání pro management významných korporací. V současné době velmi aktivně vzdělává své dvě malé dcery (jedna z nich je MiND) a věnuje se tématu nadaných žáků.
Mgr. Romana Divínová
lektorka a garantka metod i forem výuky na 1. stupni ZŠ, učitelka MiND žáků
Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, po ukončení magisterského studia ještě absolvovala studium speciální pedagogiky. Je tedy tuplovanou magistrou. K učitelství ji přivedla dlouhá léta skautování, od 18 let vedla oddíl nejmladších skautek na Vsetíně, odkud pochází. Vedení oddílu předala po ukončení studia na VŠ, ale stále je členkou Junáka. Během studia se věnovala další dobrovolnické činnosti, pracovala pro organizaci SPOLU jako osobní asistent dětí s postižením. V posledním roce studia na VŠ dostala nabídku pracovat s mimořádně nadanými dětmi jako asistent pedagoga na FZŠ Hálkova v Olomouci. Rok poté už pracovala jako učitel MiND žáků a problematika nadání ji zcela pohltila. V současné době na rodičovské dovolené s již třetím dítkem, ale v týmu Qiida se aktivně věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí, přednáší, tvoří výukové materiály a publikuje.
Bc. Marie Čermáková
lektorka a garantka metod i forem výuky v MŠ, učitelka MiND dětí v MŠ
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech, bakalářský program pro učitelky MŠ na UK Praha a 2 leté studium speciální pedagogiky na ZU Plzeň. Pracuje jako učitelka MŠ, většinou s dětmi předškolními a zároveň provozuje soukromé poradenství v oblasti péče o předškolní děti, ve kterém se věnuje logopedie a stimulaci grafomotoriky Metodou dobrého startu. Vydala metodické publikace pro roční plánování v MŠ, pravidelně přispívá do metodického portálu RVP a lektoruje i pro NPI. Po setkání s pražským Centrem nadání, kde pracovala s předškolními dětmi, založila na Plzeňsku herní klub rodičů a dětí Maxík. Později jí „náhoda“ přivedla do cesty Qiido. V činnosti této organizace vidí obrovskou svobodu, jasný směr a nesvázanost se školskými požadavky, což je pro ni po letech práce s dětmi dobíjející. Přínos také spatřuje v přímé, profesionální a rychlé pomoci rodičům a učitelům při výchově a vzdělávání MiND dětí. Zkušenosti s MiND dětmi načerpala při výchově dnes už dospělého syna a díky tomu pochopila nejen sama sebe, ale i potřeby a specifika MiND dětí všeobecně. Kontakt s MiND nejen dětmi je pro ni nábojem v profesním životě a možností šířit osvětu v tomto směru jak mezi pedagogickou veřejnost, tak i směrem k rodičům, kteří často tápou.
Mgr. Veronika Doležilová
právně-legislativní poradenství pro školy i rodiče Qiida
Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní. Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva) a na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva). Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s nevládními organizacemi, ve kterých se věnuje především právním otázkám a právní podpoře vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami včetně dětí nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných.

Správní rada

Ing. Miriam Janyšková, MBA, BSc.
předsedkyně, zakladatelka Qiida
S původně vystudovanou ekonomií na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a managementem na The Nottingham Trent University se 10 let věnovala brand developmentu v marketingových odděleních nadnárodních společností jako Danone a Fromagerie Bel. Po odchodu z korporátní sféry 5 let vedla vlastní reklamní agenturu. Před nástupem syna do 1. třídy ji osud nasměroval mezi intelektově nadané děti (ona sama jím byla a jedno takové má doma). V roce 2014 založila nadační fond Qiido. V rámci jeho řízení v posledních 9 letech spolupracovala s několika desítkami škol na celém území ČR. Vytvořila unikátní metodiku a do vybraných škol zavedla i ověřila systematický přístup ve vyhledávání, vzdělávání a komplexní péči o MiND žáky. Některé vzdělávací programy pro učitele byly akreditovány MŠMT. Odbornou kvalifikaci v diagnostice intelektového nadání si upevnila celoživotním vzděláváním i studiem psychologie na University of Portsmouth. V kombinaci s výcvikem v diagnostice a rozvoji sociálně-emoční inteligence i v sociálně-emočním učení (SEL - Social/Emotional Learning) dle metodologie Six Seconds se stala renomovaným odborníkem v podpoře a péči o MiND děti i dospívající. V současnosti si svou specializaci prohlubuje znalostmi z oboru konstituční homeopatie. Veškeré získané vědomosti a zkušenosti uplatňuje v každodenní profesní praxi i osobně v roli maminky MiND syna, kterého také 3 roky vyučovala v individuálním (domácím) vzdělávání. V současné době se zaměřuje na individuální práci s MiND dětmi a jejich rodiči. Diagnostikuje, lektoruje, konzultuje, odborně vede rodiče, jak s vlastními MiND dětmi systematicky pracovat, rozvíjet je a jak uspokojit jejich specifické potřeby, a to jak v oblasti IQ, tak EQ. Samotným MiND dětem i dospívajícím pomáhá odhalit a rozvíjet jejich přirozený i oborový talent a sociálně-emoční kompetence, aby si uvědomily vlastní hodnotu a potenciál. Miriam záleží na tom, aby MiND děti byly v životě spokojené a šťastné! Jen tak se budou moci úspěšně uplatnit v jakémkoliv celospolečenském oboru (řemeslníkem, zahradníkem, řidičem tramvaje počínaje a lékařem, vědcem, AI expertem či vynálezcem konče) a jejich osobní esence i hodnoty budou přínosem nám, lidstvu!
Ing. Vladimíra Josefiová
místopředsedkyně, projektový garant Qiida
Věnuje se investicím do nemovitostí a je partnerkou ve firmě Karakoram Partners s.r.o. V přechozím období zastávala funkci členky představenstva a obchodní ředitelky v Intesa Sanpaolo Card, výkonnou ředitelku a členku představenstva i ředitelku pro Integraci a rozvoj v Itálii ve VÚB bance na Slovensku. Řídila divizi Lidských zdrojů ve společnostech Unibanka a Živnostenská banka. Pracovala v konzultační firmě McKinsey & Co., kde zodpovídala za hodnocení a realizací vstupů/expanzí mezinárodních firem na trhy střední a východní Evropy. Ještě dříve zastávala funkci analytika v PEPSICO v divizi fúzí, akvizic a strategického plánování; v této společnosti také byla součástí tříčlenného týmu zodpovědného za re-franchising restauračních řetězců Taco Bell, Pizza Hut a KFC. Zúčastnila se vzniku společností Yum!, vzniklé vyčleněním těchto restaurací, která se okamžitě stala největší restaurační společností na světě. Na začátku své profesní kariéry působila jako analytik ve firmě Goldman Sachs & Co. a jako ředitelka Oddělení zahraničních investic na Ministerstvu privatizace ČR.
PhDr. Romana Lisnerová
členka, pedagogicko-manažerská mentorka a odborná garantka programů Qiida pro školy
Pedagožka působící více než 30 let ve školství, a to v různých oblastech. Jako učitelka prošla předškolním, základním a základním uměleckým vzděláváním, působila ve výzkumném ústavu pedagogickém, kde se starala především o implementaci kurikulární reformy do praxe škol. Má za sebou působení v celé řadě projektů financovaných z ESF – nejaktuálněji se zabývá kariérním systémem pedagogů. V posledních osmi letech zastává roli ředitelky školy a přednáší na Karlově univerzitě na katedře Centrum školského managementu v oblasti Vedení lidí. Má eminentní zájem o celoživotní vzdělávání a o podporu začínajících učitelů a ředitelů škol i všech pedagogů, kteří se chtějí zasadit o zkvalitnění vzdělávání. Váží si především otevřenosti, slušnosti a korektního jednání.

Dozorčí rada

Ing. Lenka Mrázová, FCCA
předsedkyně, revize a audit financí Qiida
Inspirátorka a mentorka, která po 21 letech v korporacích v oblasti daňového poradenství a auditu vyměnila sféru přesných čísel, zákonů, procedur a procesů za sféru tvořivé pomoci a rozvoje lidí. Inspiruje, spojuje, projasňuje jim cestu životem – ať mentoringem či koučinkem, přednáškami na univerzitě, vlastními workshopy či psaním článků a také svým působením v neziskovém sektoru. Vlastní a řídí firmu LMentio a internetový portál mentorka.cz.
Ing. Michal Donath
místopředseda, PR komunikace Qiida
Působí v oboru public relations již 24 let. Je majitelem a generálním ředitelem PR agentury Donath Business & Media. Je uznávaný konzultant v oblasti krizové komunikace, který, jak o sobě říká, „selským rozumem v hrsti“ pomáhá širokému portfoliu renomovaných klientů. Za svou práci získal řadu profesionálních mezinárodních i českých ocenění. V roli průkopníka oboru PR v ČR bývá často označován jako doyen českého PR.
Mgr. Veronika Doležilová
členka, právně-legislativní poradenství pro školy i rodiče Qiida
Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní. Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva) a na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva). Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s nevládními organizacemi, ve kterých se věnuje především právním otázkám a právní podpoře vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami včetně dětí nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných.
menu