HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Seznamte se

Lidé v projektu

Ing. Miriam Janyšková
zakladatelka a ředitelka Qiida
Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND), certifikovaná lektorka a koučka emoční inteligence dle metodologie Six Seconds a také v rámci mezinárodní coaching organizace ICF. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University. K podpoře vzdělávání a k rozvoji rozumového potenciálu (IQ) i sociálně-emoční inteligence (EQ) intelektově nadaných dětí založila a v současnosti vede nadační fond Qiido. Sama je matkou syna, který je MiND.
Mgr. Andrea Štefáčková
ředitelka Qiido PP Poradny, psycholožka, speciální pedagožka a psychoterapeutka
Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.
PhDr. Markéta Tüdösová
psycholožka Qiido PP Poradny Olomouc
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií působila jako vedoucí na dětských táborech a také jako osobní asistentka chlapce s Downovým syndromem. Po ukončení studií na Moravě již zůstala, pracovní oblastí se jí stalo školství a školní poradenství. Nejprve jako školní psycholožka na SŠ, poté již v projektech pod IPPP ČR pro Olomoucký kraj. Náplní této práce bylo poskytovat zapojeným školám v Olomouckém kraji pomoc a podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Má za sebou i před sebou mnoho návazného oborového vzdělávání. Do oblasti školního poradenství se vrátila i po rodičovské dovolené, jako školní psycholožka na ZŠ. Ve spolupráci s Qiido Poradnou vidí smysl v možnosti podpory dětí, kterým bylo "dáno" jejich nadání. V tom také spočívají jejich specifické vzdělávací potřeby, které je potřeba rozpoznat, a dále adekvátně podporovat a rozvíjet, aby byl tento jejich potenciál naplněn. To je přínosné nejen pro děti samotné, pro jejich rodiče i učitele, ale i pro celou společnost. Ve výchovných a vzdělávacích otázkách jsou jí inspirací i její dvě děti, jedno z nich je MiND.
Mgr. Lucie Mitrega
psycholožka Qiido PP Poradny Praha
Vystudovala Pedagogiku a Psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia se věnovala dobrovolnické činnosti v oboru vzdělávání. Doučovala děti, pomáhala rozvíjet jejich silné stránky a ukazovala cestu, jak smysluplně trávit volný čas v charitním centru pro děti a mládež. Se seniory trávila volné chvíle v domově důchodců - četbou a společenskými hrami. Po ukončení studia pracovala v Nízkoprahovém klubu v Olomouci, kde kromě odpoledních volnočasových aktivit vedla také programy primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ. Vzdělávání se věnovala i po příchodu do Prahy, a to jako manažerka vzdělávání pro management významných korporací. V současné době velmi aktivně vzdělává své dvě malé dcery (jedna z nich je MiND) a věnuje se tématu nadaných žáků.
Mgr. Romana Divínová
lektorka a garantka metod i forem výuky na 1. stupni ZŠ, učitelka MiND žáků
Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika). V současné době je na rodičovské dovolené, ale stále se věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí, přednáší, tvoří výukové materiály a publikuje.
Bc. Marie Čermáková
lektorka a garantka metod i forem výuky v MŠ, učitelka MiND dětí v MŠ
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových Varech, bakalářský program pro učitelky MŠ na UK Praha a 2 leté studium speciální pedagogiky na ZU Plzeň. Pracuje jako učitelka MŠ, většinou s dětmi předškolními a zároveň provozuje soukromé poradenství v oblasti péče o předškolní děti, ve kterém se věnuje logopedie a stimulaci grafomotoriky Metodou dobrého startu. Vydala metodické publikace pro roční plánování v MŠ, pravidelně přispívá do metodického portálu RVP a lektoruje i pro NPI. Po setkání s pražským Centrem nadání, kde pracovala s předškolními dětmi, založila na Plzeňsku herní klub rodičů a dětí Maxík. Později jí „náhoda“ přivedla do cesty Qiido. V činnosti této organizace vidí obrovskou svobodu, jasný směr a nesvázanost se školskými požadavky, což je pro ni po letech práce s dětmi dobíjející. Přínos také spatřuje v přímé, profesionální a rychlé pomoci rodičům a učitelům při výchově a vzdělávání MiND dětí. Zkušenosti s MiND dětmi načerpala při výchově dnes už dospělého syna a díky tomu pochopila nejen sama sebe, ale i potřeby a specifika MiND dětí všeobecně. Kontakt s MiND nejen dětmi je pro ni nábojem v profesním životě a možností šířit osvětu v tomto směru jak mezi pedagogickou veřejnost, tak i směrem k rodičům, kteří často tápou.
Mgr. Veronika Doležilová
právně-legislativní poradenství pro školy i rodiče Qiida
Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní. Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva) a na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva). Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s nevládními organizacemi, ve kterých se věnuje především právním otázkám a právní podpoře vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami včetně dětí nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných.
Mgr. Simona Kopová
PR komunikace, Donath Business & Media
Simona se většinu své profesní dráhy se věnuje komunikaci a PR. Od roku 2014, kdy se stala podpora Qiida CSR projektem její domovské PR agentury Donath Business & Media, pomáhá Qiidovi s mediální komunikací a budováním povědomí o problematice mimořádně intelektově nadaných dětí a o tom, co, proč a jak v Qiidovi děláme.

Správní rada

Ing. Miriam Janyšková, MBA
předsedkyně, zakladatelka Qiida
Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND), certifikovaná lektorka a koučka emoční inteligence dle metodologie Six Seconds a také v rámci mezinárodní coaching organizace ICF. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University. K podpoře vzdělávání a k rozvoji rozumového potenciálu (IQ) i sociálně-emoční inteligence (EQ) intelektově nadaných dětí založila a v současnosti vede nadační fond Qiido. Sama je matkou syna, který je MiND.
Ing. Vladimíra Josefiová
místopředsedkyně, projektový garant Qiida
Věnuje se investicím do nemovitostí a je partnerkou ve firmě Karakoram Partners s.r.o. V přechozím období zastávala funkci členky představenstva a obchodní ředitelky v Intesa Sanpaolo Card, výkonnou ředitelku a členku představenstva i ředitelku pro Integraci a rozvoj v Itálii ve VÚB bance na Slovensku. Řídila divizi Lidských zdrojů ve společnostech Unibanka a Živnostenská banka. Pracovala v konzultační firmě McKinsey & Co., kde zodpovídala za hodnocení a realizací vstupů/expanzí mezinárodních firem na trhy střední a východní Evropy. Ještě dříve zastávala funkci analytika v PEPSICO v divizi fúzí, akvizic a strategického plánování; v této společnosti také byla součástí tříčlenného týmu zodpovědného za re-franchising restauračních řetězců Taco Bell, Pizza Hut a KFC. Zúčastnila se vzniku společností Yum!, vzniklé vyčleněním těchto restaurací, která se okamžitě stala největší restaurační společností na světě. Na začátku své profesní kariéry působila jako analytik ve firmě Goldman Sachs & Co. a jako ředitelka Oddělení zahraničních investic na Ministerstvu privatizace ČR.
PhDr. Romana Lisnerová
členka, pedagogicko-manažerská mentorka a odborná garantka programů Qiida pro školy
Pedagožka působící více než 30 let ve školství, a to v různých oblastech. Jako učitelka prošla předškolním, základním a základním uměleckým vzděláváním, působila ve výzkumném ústavu pedagogickém, kde se starala především o implementaci kurikulární reformy do praxe škol. Má za sebou působení v celé řadě projektů financovaných z ESF – nejaktuálněji se zabývá kariérním systémem pedagogů. V posledních osmi letech zastává roli ředitelky školy a přednáší na Karlově univerzitě na katedře Centrum školského managementu v oblasti Vedení lidí. Má eminentní zájem o celoživotní vzdělávání a o podporu začínajících učitelů a ředitelů škol i všech pedagogů, kteří se chtějí zasadit o zkvalitnění vzdělávání. Váží si především otevřenosti, slušnosti a korektního jednání.

Dozorčí rada

Ing. Lenka Mrázová, FCCA
předsedkyně, revize a audit financí Qiida
Inspirátorka a mentorka, která po 21 letech v korporacích v oblasti daňového poradenství a auditu vyměnila sféru přesných čísel, zákonů, procedur a procesů za sféru tvořivé pomoci a rozvoje lidí. Inspiruje, spojuje, projasňuje jim cestu životem – ať mentoringem či koučinkem, přednáškami na univerzitě, vlastními workshopy či psaním článků a také svým působením v neziskovém sektoru. Vlastní a řídí firmu LMentio a internetový portál mentorka.cz.
Ing. Michal Donath
místopředseda, PR komunikace Qiida
Působí v oboru public relations již 24 let. Je majitelem a generálním ředitelem PR agentury Donath Business & Media. Je uznávaný konzultant v oblasti krizové komunikace, který, jak o sobě říká, „selským rozumem v hrsti“ pomáhá širokému portfoliu renomovaných klientů. Za svou práci získal řadu profesionálních mezinárodních i českých ocenění. V roli průkopníka oboru PR v ČR bývá často označován jako doyen českého PR.
Mgr. Veronika Doležilová
členka, právně-legislativní poradenství pro školy i rodiče Qiida
Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní. Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva) a na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva). Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s nevládními organizacemi, ve kterých se věnuje především právním otázkám a právní podpoře vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami včetně dětí nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných.
menu