HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Komplexní vyšetření a péče

Pro maximálně komplexní péči o MiND děti a jejich rodiče nabízíme zvýhodněné balíčky – kombinace více služeb dohromady za zvýhodněné ceny.

MiND diagnostika + SPPG 

MiND diagnostika + SPPG + Konzultace s rodiči + Závěrečná zpráva

Věk dítěte: 6 - 15 let

 

Komplexní vyšetření, které zahrnuje posouzení intelektových schopností, tj. celkového vývoje dítěte včetně zachycení profilu dílčích intelektových schopností (pozornost, paměť, konstrukční a pojmové myšlení, verbální schopnosti, matematicko-logické myšlení, informovanost, vizuálně-prostorová představivost,…atd.), kreativity, divergentního myšlení a posouzení aktuální úrovně schopností a dovedností (čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika, verbální schopnosti, pozornost, lateralita apod.) se zaměřením na diagnostiku poruch učení. Toto vyšetření probíhá většinou ve dvou setkáních.

Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či výukových obtíží dítěte i podrobná závěrečná zpráva zachycující profil dílčích intelektových schopností i úrovně posuzovaných dovedností včetně doporučení pro rodiče i pedagogy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří mají zájem o komplexní posouzení schopností a dovedností jejich dítěte, chtějí vědět, jestli je jejich dítě MiND, jaké má silné a případné slabší stránky a nezralosti, které jsou u MiND dětí vzhledem k asynchronicitě jejich vývoje velmi časté, jak k němu přistupovat a jak ho dále rozvíjet doma i ve škole. Vyšetření je vhodné i k objasnění příčin výukových obtíží.

MiND diagnostika + posouzení školní zralosti

MiND diagnostika + Posouzení školní zralosti + Konzultace s rodiči + Závěrečná zpráva 


Věk dítěte: 5 - 6 let

Komplexní vyšetření, které zahrnuje posouzení intelektových schopností, tj. celkového vývoje dítěte včetně zachycení profilu dílčích intelektových schopností (pozornost, paměť, konstrukční a pojmové myšlení, verbální schopnosti, matematicko-logické myšlení, informovanost, vizuálně-prostorová představivost,…atd.), kreativity, divergentního myšlení a posouzení aktuální úrovně schopností a dovedností důležitých pro vstup do 1. třídy (zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika, verbální schopnosti, pozornost, předmatematické dovednosti, prostorová orientace, lateralita, socio-emoční a pracovní zralost apod.). Toto vyšetření probíhá většinou ve dvou setkáních.

Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či výukových obtíží dítěte i podrobná závěrečná zpráva zachycující profil dílčích intelektových schopností i úrovně posuzovaných dovedností včetně doporučení pro rodiče i pedagogy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří mají dítě v předškolním věku a mají zájem o komplexní posouzení jeho schopností a dovedností - chtějí vědět, jestli je jejich dítě MiND, jaké má silné a případné slabší stránky a nezralosti, které jsou u MiND dětí vzhledem k asynchronicitě jejich vývoje velmi časté, jak k němu přistupovat a jak ho dále rozvíjet doma i ve školce/škole a zároveň si nejsou jisti, jestli je ve všech oblastech připravené na zahájení školní docházky a potřebují posoudit jeho školní zralost. Vyšetření je vhodné zejména u dětí s nerovnoměrným vývojem (děti, které již umí číst, ale zároveň jsou socio-emočně nevyzrálé apod.).

MiND + EQ diagnostika

MiND a EQ diagnostika + Komplexní konzultace s rodiči + Závěrečné zprávy

Věk dítěte: 10 - 18 let

Komplexní posouzení intelektových schopností a sociálně-emočních kompetencí dítěte. Podrobné zachycení celkového vývoje dítěte včetně profilu dílčích intelektových schopností a posouzení úrovně emoční inteligence prostřednictvím identifikace klíčových dovedností, které mají vliv na životní faktory úspěchu dítěte. Zjištění stylu přemýšlení, způsobu zpracovávání emočních vs. kognitivních informací, stylu rozhodování a typů motivace dítěte. Vyšetření probíhá ve dvou setkáních.

Součástí služby je následná osobní konzultace k výsledkům obou vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje i podpory dítěte a obě podrobné závěrečné zprávy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří mají zájem o komplexní posouzení schopností a dovedností jejich dítěte, chtějí vědět, jestli je jejich dítě MiND, jaké má silné a případné slabší stránky a nezralosti, které jsou u MiND dětí vzhledem k asynchronicitě jejich vývoje velmi časté, jak k němu přistupovat a jak ho dále rozvíjet doma i ve škole a zároveň chtějí lépe porozumět vnímání, prožívání a chování svého dítěte ve vztahu ke svému vlastnímu vnímání, prožívání a chování a na základě toho své dítě v oblasti EQ dále rozvíjet.

Komplexní péče v rozvoji sociálně-emočních dovedností

Individuální sezení s dítětem (3) + konzultace s rodiči (1)

Věk dítěte: 8 - 18 let

Kombinace psychoterapeutických sezení s dítětem zaměřená na rozvoj socio-emočních dovedností a výchovných konzultací s rodiči. Sezení probíhají v režimu 3 sezení s dítětem následovaná 1 sezením s rodiči, uvedená cena je za 1 cyklus = 3 sezení s dítětem + 1 sezení s rodiči.

Rozvoj socio-emočních dovedností se může zaměřovat zejména na tyto oblasti:

Sebeuvědomění (schopnost vnímat a porozumět signálům vlastního těla, svým pocitům a myšlenkám)

Sebeovládání (schopnost adekvátně zpracovat své emoce a ovládat své chování)

Sebesměrování (schopnost identifikace vlastních cílů a vytrvalost při jejich dosahování)

Empatie (schopnost rozpoznat emoce a potřeby druhých lidí)

Sociální dovednosti (schopnost adekvátního chování v různých sociálních situacích)

Tuto službu doporučujeme klientům, jejichž MiND dítě je v socio-emoční oblasti nezralé, je pro něj složité zpracovat vlastní emoce i emoce druhých, nerozumí si se svými vrstevníky, kteří ho odmítají nebo s nimi neumí navázat vztahy, je nešťastné, protože si připadá jiné, než ostatní apod.

magic-wandgraduation-hatheart-pulsemagnifiermenu