HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Další psychologické a speciálně-pedagogické služby

Kromě identifikace IQ a EQ poskytujeme i další péči MiND dětem a jejich rodičům – rozvoj sociálně-emoční inteligence, posouzení školní zralosti před nástupem do ZŠ a speciálně-pedagogickou diagnostiku (včetně posouzení možných specifických poruch učení).

Speciálně – pedagogická diagnostika

SPPG diagnostika + Konzultace s rodiči + Závěrečná zpráva

Věk dítěte: 6 - 15 let

 

Posouzení aktuální úrovně schopností a dovedností (čtení, písemný projev, zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika, verbální schopnosti, pozornost, lateralita apod.) žáků základní školy se zaměřením na diagnostiku možných poruch učení. 

Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte a závěrečná zpráva včetně doporučení pro rodiče i pedagogy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, jejichž dítě již podstoupilo Diagnostiku IQ, a kteří mají zájem o komplexnější posouzení jeho schopností a dovedností. Vyšetření je vhodné zejména k objasnění příčin výukových obtíží.

Posouzení školní zralosti

SPPG diagnostika se zaměřením na posouzení školní zralosti + Konzultace s rodiči + Závěrečná zpráva

Věk dítěte: 5 - 6 let

Posouzení aktuální úrovně schopností a dovedností důležitých pro vstup do 1. třídy (zrakové a sluchové vnímání, grafomotorika, verbální schopnosti, pozornost, předmatematické dovednosti, prostorová orientace, lateralita, socio-emoční a pracovní zralost apod.).

Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte a závěrečná zpráva včetně doporučení pro rodiče a pedagogy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří mají dítě v předškolním věku, nejsou si jisti, jestli je ve všech oblastech připravené na zahájení školní docházky a potřebují posoudit jeho školní zralost. Vyšetření je vhodné zejména u dětí s nerovnoměrným vývojem (děti, které již umí číst, ale zároveň jsou socio-emočně nevyzrálé apod.).

Rozvoj sociálně-emočních dovedností

Individuální sezení s dítětem nebo rodiči

Věk dítěte: 8 - 18 let

Jednorázové nebo občasné psychoterapeutické sezení zaměřené na rozvoj socio-emočních dovedností pro dítě nebo poradenství v této oblasti pro rodiče.

Rozvoj socio-emočních dovedností se může zaměřovat zejména na tyto oblasti:

Sebeuvědomění (schopnost vnímat a porozumět signálům vlastního těla, svým pocitům a myšlenkám)

Sebeovládání (schopnost adekvátně zpracovat své emoce a ovládat své chování)

Sebesměrování (schopnost identifikace vlastních cílů a vytrvalost při jejich dosahování)

Empatie (schopnost rozpoznat emoce a potřeby druhých lidí)

Sociální dovednosti (schopnost adekvátního chování v různých sociálních situacích)

Tuto službu doporučujeme klientům, jejichž MiND dítě je v socio-emoční oblasti nezralé, je pro něj složité zpracovat vlastní emoce i emoce druhých, nerozumí si se svými vrstevníky, kteří ho odmítají nebo s nimi neumí navázat vztahy, je nešťastné, protože si připadá jiné, než ostatní apod.

Při dlouhodobějších obtížích nebo v náročných životních situacích nabízíme zvýhodněný balíček.

 

hearteyegraduation-hatmenu