Podpora vzdělávání
Mimořádně intelektově
Nadaných Dětí
MYSLÍME JINAK

MODEL VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MiND

V ČR je ve věku 5-18 let cca 170.000 dětí s IQ vyšším než 115 a dětí s celkovým průměrným IQ vyšším než 130 je přes 42.000. Tyto děti jsou pro český národ hotovým pokladem, v mnoha případech však často podceňovaným a nevyužívaným potenciálem. Tisíce z nich nejsou vůbec identifikované, ba naopak, dle osobnostních projevů některých z nich jsou poměrně často označované jako „zlobivci, nevychovanci, problémoví, apod.“ A jak říká prof. Erika Landau:

 „U dětí, jejichž konstruktivní schopnosti nejsou podporovány, vyvstává nebezpečí, 
že svou inteligenci využijí pro destruktivní cíle.”
(prof. Erika Landau, Odvaha k nadání)

V naší republice zatím bohužel nefunguje ucelený systém podpory dětí s mimořádným rozumovým nadáním. Poměrně pestrá je nabídka volnočasových aktivit, v oblasti vzdělávání, které respektuje i osobnostní profil každého z nich, chybí:

 

Právě proto se zrodil Qiido.

Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Qiidem vytvořený model vzdělávání a výchovy MiND svou
5-bodovou jedinečností umožňuje základním školám naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků:Komplexností
pohledu
na danou
problematiku
Intervencí přímo
ve vzdělávacím
procesu
(ve vyučování)
Systematickou
a kontinuální
podporou
pedagogů
i rodičů
Rozvojem
kognitivních
vědomostí
i sociálních
dovedností dětí
Klíčovými
hodnotami:
kreativitou
a empatií

Pracujeme se všemi subjekty, které mají vliv na rozvoj přirozeného potenciálu MiND = učitelé + rodiče + okolí, a zohledňujeme jednotlivé etapy podpory MiND:

  • Včasná IDENTIFIKACE mimořádného nadání. Praktikujeme tzv. multifokus přístup, který věnuje pozornost vzdělávacím, emočním i psychickým potřebám nadaných.
  • Vzděláváním MiND formou 2-úrovňové výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) rozvíjíme jejich kognitivní vědomosti i sociální dovednosti.
  • Díky systematickému, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře umí UČITELÉ individuálně pracovat se všemi osobnostními typy MiND (i s těmi nadanými “zlobivci” nebo s “dvojí výjimečností”).
  • Individuálními konzultacemi, společným i inspirativním setkáváním s RODIČI vytváříme pro MiND pohodové a přátelské zázemí.
  • Sdílením a propojováním budujeme proaktivně participující pedagogickou i rodičovskou KOMUNITU, která je smysluplně propojena s veřejným okolím.

Poskytujeme pedagogické i psychologické know-how (pedagogická identifikace, tvorba a realizace IVP, metodika a didaktika, rozvoj sociálně-emočních dovedností) práce s MiND přímo v každodenním vyučování za účelem naplňování specifických vzdělávacích potřeb takových žáků. 

Dítě tedy nemusí čekat až na odpoledne, kdy navštíví své oblíbené kroužky, ale škola mu během 2-úrovňové výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) dává přesně to, co pro svůj přirozený rozvoj potřebuje - v hodinách jsou plně respektovány osobnostní charakteristiky dítěte, pracuje se s jeho individuálními potřebami a podporuje rozvoj sociálních dovedností. 

Naší devizou je know-how v práci s MiND dle osobnostních profilů "kreativní rebelové, defenzivní odpadlíci či s dvojí výjimečností". Víme totiž, že pro mnoho pedagogů je vzdělávání těchto typů dětí náročné.

Školám nabízíme ucelený program vzdělávání a rozvoje MiND, který je rozvržen do 3 fází během 3 školních let (1 rok přípravy, 1 roky implementace, 1 rok implementace a fixace finanční udržitelnosti). Tým Qiida se tímto stane součástí školního klimatu, protože s pedagogy i vedením školy jsme neustále v kontaktu. Určitě neděláme jednorázová školení, na kterém si něco v ten den procvičíte, ale následně nikdo Vám již s aplikovatelností naučeného neporadí a ani nevede.

Samozřejmě rodičům MiND příslušné partnerské školy jsme pravidelně k dispozici k individuálním konzultacím a pořádáme pro ně společná inspirativní setkávání. Nezapomínáme ani na stimulaci vzájemné spolupráce „rodič-škola“. 

I proto jsme odborným partnerem učitelům a spolehlivým průvodcem rodičům.

Pracovní listy, různorodé knížky, učebnice, hry, hlavolamy, soutěže v dětech rozvíjí intelekt. My ovšem víme, že IQ není v dnešní společnosti vše. 

Neoddělitelnou součástí úspěšného člověka je i EQ. A právě podpora sociálně-emočních dovedností (EQ) je u spousty MiND stěžejní. Aneb: “někde jim bylo naděleno (intelekt) a někde ubráno (sociálně-emoční sféra)”. 

Ve vzdělávacím programu Qiida učíme a podporujeme učitele v práci s oběma stránkami osobnosti dítěte. Dítě se pak ve vyučování nenudí, nevyrušuje, protože je uspokojeno plným využíváním vlastního přirozeného potenciálu. Záleží nám na celistvosti, zodpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti každého dítěte. Vyzdvihování a podpora jeho silných stránek, zájmů a vášní je naší mantrou.

Naší specialitou je také know-how v práci s MiND dle osobnostních profilů "kreativní rebelové, defenzivní odpadlíci či s dvojí výjimečností". Víme totiž, že pro mnoho pedagogů je vzdělávání těchto typů dětí náročné.

Učitele vzděláváme v praktikování moderních principů výuky a v zohledňování individuality každého MiND. Podáváme jim návrhy kreativního řešení vzniklých situací i uplatňování kreativity v hodinách. V řadách učitelů intenzivně posilujeme empatické pochopení aktuálních potřeb osobnostně různorodé skupiny MiND (jejich radostí i trápení).JAK VZDĚLÁVACÍ MODEL FUNGUJE?

Spolupráce školy s Qiidem je rozdělena do 4 fází - výběrová, přípravná, implementační a fundraisingová. Po dobu 3 školních let je Qiido odborným partnerem příslušné vybrané školy (v přátelském kontaktu samozřejmě zůstaneme i po uplynutí této doby). V tomto období intenzivně investujeme do nastavení a implementace koncepčního vzdělávacího programu. Nevytváříme žádné dalekosáhlé metodiky, preferujeme "tah na branku", efektivitu, stručnost-jasnost-výstižnost. S vedením školy i učiteli MiND pracujeme individuálně na principu kontinuálního odborného mentoringu, díky kterému měníme zaběhlé způsoby myšlení a naučené vzorce chování (tzv. paradigmata). Vybraná partnerská základní škola pokrývá zvýšené náklady na úvazek učitele a prostory související s 2-úrovňovou rozšiřující výukou jen po dobu 2 školních let. Další roky jsou finančně kryty regionálními partnery, sponzory či granty. Qiido tímto způsobem dbá na dlouhodobou finanční udržitelnost koncepčního způsobu vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí.

PROČ SE STÁT PARTNERSKOU ŠKOLOU?


Mgr. Pavla Jedličková
ředitelka 28. ZŠ Plzeň
Jsme velice spokojeni. Qiido mi osobně přináší radost, potěšení, smysluplnou práci, naplnění seberealizačních potřeb, setkání stejně naladěných a motivovaných nadšenců. Škole pak prináší odbornou a profesionální oporu. Vy nás obohacujete kouzlem osobnosti a všemi nabízenými aktivitami (metodická a odborná pomoc, diagnostika žáků, návrhy na možnosti forem péče o nadané, seznámení a spolupráce se sítí škol rozvíjející MiND). Qiido nás posouvá v možnostech a způsobech podpory o MiND (ukázky včasné identifikace, forma výuky – oddělená a počtem omezená skupina nadaných žáků v rámci jednoho ročníku ve vybraných předmětech, vzdělávání pedagogů, motivace). Forma spolupráce nám vyhovuje... Pokračovat ve čtení, nemáme návrhy na změnu. Spolupráce s Qiidem plně zapadá do vize školy, protože Qiido jako odborný patron nadaných žáků aktivně pomáhá naší škole naplňovat koncepci školy a ŠVP v oblasti péče o mimořádně nadané žáky. Qiido nám ukazuje cestu a správný směr.

Mgr. Ludmila Zhoufová
ředitelka ZŠ Černošice
S nadačním fondem Qiido spolupracujeme druhým rokem. Qiido pomáhal naší škole s prvními kroky při otevírání programu pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí. Pro pedagogy zprostředkoval sérii školení zaměřených na problematiku MIND. Díky spolupráci s Qiidem se lépe orientujeme v prostředí vzdělávání mimořádně nadaných dětí a na společných seminářích máme možnost sdílet zkušenosti a postřehy s pedagogy z jiných škol. Velkým přínosem pro nás byla možnost nahlédnout do hodin matematiky a českého jazyka v partnerské škole.


Qiido partnerským školám přináší:
1.Mentoring zkušených odborníků ve vzdělávání a rozvoji MiND.
2.Rozšiřující vzdělávání učitelů v oblastech pedagogické identifikace a komunikace s MiND.
3.Osobnostní rozvoj učitelů se zaměřením na emoční inteligenci.
4.Metody a formy výuky MiND vč. konkrétních ukázek a nápadů do vyučování.
5.Obohacující didaktické materiály (pracovní listy, projekty, hry, odborné pomůcky, publikace, ...)
6.Propojování a sdílení zkušeností s ostatními základními školami vzdělávajícími MiND (síťování, stáže)
7.Zdarma účast na akcích, kurzech, školeních pořádaných Qiidem.
8.Péči a podporu rodičovské komunity MiND v příslušném kraji (organizace pravidelných setkávání, diskuze k tématu intelekt. nadání, poskytování zpětné vazby, atd.)
9.Sdílení klíčových kontaktů a informací ve vzdělávání MiND.
10.Legislativní oporu v interpretaci zákonů, vyhlášek a nařízení ve vzdělávání MiND.
11.Propagaci v elektronických i tištěných materiálech Qiida.
12.Podporu v rámci regionálního fundraisingu a přidělení specifického var. symbolu k finančním darům, které budou získány za účelem vzdělávání MiND na příslušné škole.
13.Intervenci a podporu ve vyjednávání se zřizovatelem příslušné školy a příslušným krajem v otázkách vzdělávání MiND.
14.Qiido partnerským školám poskytuje komplexní program vzdělávání a výchovy MiND v hodnotě 270.000 Kč.


Qiido PARTNERSKÉ ŠKOLY:


mentorská partnerská spolupracující

KRITÉRIA VÝBĚRU PARTNERSKÉ ŠKOLY

Zhodnoťte situaci ve vaší škole dle následujících kritérií:
1.Podporu vzdělávání intelektově nadaných dětí vnímáte jako jednu z priorit vaší školy. Oblast koncepčního vzdělávání MiND vás oslovuje.
2.Váš záměr profilovat se v oblasti vzdělávání intelektově nadaných má podporu rodičů i zřizovatele.
3.Váš pedagogický sbor je otevřen sdílení, spolupráci a rozvoji svých profesních i osobních kompetencí.
4.Máte zájem na rozvoji dobrých vztahů se žáky, jejich rodiči i ostatními subjekty podílejícími se na výchově a vzdělávání nadaných dětí. Umožníte nám kontakt a spolupráci s rodiči MiND; případně poskytnete prostor pro další rozvoj MiND v rámci volnočasových aktivit.
5.Jste schopni organizačně zajistit naplnění požadovaného počtu MiND v jednom ročníku (nejméně 7 nadaných dětí). Tzn. např. k zápisu každoročně přijde min. 70 dětí nebo se škola již v předchozích letech zaměřovala na vzdělávání nadaných.
6.Jste připravení zajistit potřebné prostorové a pedagogické kapacity pro 2-úrovňovou výuku v příslušných předmětech 1. stupně - minimálně jednoho z nich (od 1. třídy matematika, český jazyk a od 3. třídy prvouka).
7.Jste ochotni dočasně finančně participovat v implementační fázi programu. Nalezení dodatečně potřebných zdrojů financování je součástí know-how vzdělávacího modelu Qiido.
Splňujete? Využijte jedinečné příležitosti být součástí profesionálního týmu, který koncepčním a komplexním způsobem řeší vzdělávání intelektově nadaných dětí.


MÁME ZÁJEM O PODPORU A SPOLUPRÁCI VE VZDĚLÁVÁNÍ MiND


I ČESKÁ VEŘEJNOST JE NAKLONĚNA SPECIFICKÉ FORMĚ VZDĚLÁVÁNÍ MiND

obyvatel se domnívá, že intelektově nadané děti na ZŠ i MŠ potřebují při svém vzdělávání podporu.
Následující % populace preferují tyto formy podpory:PROPOJOVÁNÍ A SDÍLENÍ KOMUNITY ŠKOL VE VZDĚLÁVÁNÍ MiND ŽÁKŮ

Pravidelně, 1x / rok, pořádáme “Přátelské a inspirativní setkání škol vzdělávajících MiND”. Setkání se odehrává v přátelské atmosféře tak, aby se pedagogové vzdělávající mimořádně intelektově nadané děti vzájemně poznali, předali si zkušenosti a mezi sebou se inspirovali. Nové poznatky z této oblasti načerpají od odborníků (pedagogických mentorů, lékařů, psychologů či psychiatrů).

Více o Setkání škol zde.
ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. ROZUMÍM