Podpora vzdělávání
Mimořádně intelektově
Nadaných Dětí
MYSLÍME JINAK

KDO JE MiND?

MiND - MIMOŘÁDNĚ INTELEKTOVĚ NADANÉ DÍTĚ

V ČR je cca 210.000 dětí ve věku 5-18 let s IQ vyšším než 115.
Z toho dětí s celkovým průměrným IQ vyšším než 130 je přes cca 42.000. Tyto děti jsou pro český národ hotovým pokladem, v mnoha případech však často podceňovaným a nevyužívaným potenciálem.

Je i Vaše dítě MiND?
Vyzkoušejte si zdarma
PRETEST
Rozložení hodnot IQ v populaci

MiND JSOU VYSOCE RŮZNORODOU SKUPINOU

Typickým obrázkem mimořádně nadaného dítěte se může jevit ten, který zapáleně pracuje (ve škole, doma), pečlivě dokončuje zadané úkoly a spolužáky je vnímán jako nejlepší ve třídě. Často dosahuje vynikajících výsledků, vítězí v soutěžích nebo exceluje v jedné či mnoha oblastech. Nicméně, ve skutečnosti je daný obrázek mnohem více komplexní.

Například mimořádně intelektově nadané dítě může mít fyzicky 8 let, emočně je však ve věku 4 let a intelektově ve věku 12 let. Tento věkový nesoulad společně s hypersensitivitou (k určitým typům vjemů a k emocím) a s hyperexcitabilitou (vzrušivost, přílišná předrážděnost, prudkost reakcí, výbušnost), s nekonformním myšlením i jednáním (vyhraněné postoje, odlišné postupy a originální řešení), s vysokou mírou energie / motivace / vzrušení a s vysokými morálními standardy jsou důležitými znaky mimořádného intelektového nadání.

Některé děti mimořádně nadané se mohou poměrně snadno přizpůsobit vzdělávacímu a sociálnímu prostředí, zatímco jiné se pravidlům a systémům společnosti přizpůsobují velmi těžko. Mimořádné nadání také nemusí být snadno rozpoznané kvůli fyzickému postižení, psychickým potížím nebo poruše učení. Ve skupině mimořádně nadaných jsou také ti, kteří navzdory svému nadání mohou pravidelně ve škole neprospívat, a to právě z důvodu nudy, nedostatku zájmu nebo požadavkům na přehnaný perfekcionismus. Také zde patří děti, jejichž nadání může být „maskováno“ skutečností, že přirozeně pochází z prostředí, ve kterém společnost nadání běžně neočekává (např. děti z problematických rodin, děti z dětských domovů, romské děti, děti matek drogově či alkoholově závislých, apod.).

S ohledem na tuto diverzitu je časté, že mimořádně nadané děti jsou doma i ve škole bohužel často nerozpoznané.


OSOBNOSTNÍ PROFILY MiND

Když se oprostíme od pohledu výhradně na výkon a zaměříme se na sociálně-emoční projevy MiNDů, pak je typologie dle Bettse, G.T. & Neiharta, M. (1988) dělí do 6 různých profilů.

ÚSPĚŠNÍ AUTONOMNÍ SKRÝVAČI SVÝCH SCHOPNOSTÍ KREATIVNÍ REBELOVÉ DEFENZIVNÍ ODPADLÍCI S DVOJÍ VÝJIMEČNOSTÍ
ÚSPĚŠNÍ (SAMOSTATNÍ, ZÁVISLÍ, NEKREATIVNÍ)
Vysoký počet žáků identifikovaných jako mimořádně nadaných patří mezi “úspěšné”. Žáci, kteří projevují chování, pocity a potřeby jako “úspěšní”, se naučili používat systém. Poté, co zjistili, co funguje doma i ve škole, začnou se chovat adekvátně. Učí se dobře a jsou schopni dosahovat výborných výsledků u zkoušek a v testech inteligence. Díky tomu jsou většinou identifikováni jako mimořádně nadaní. Zřídkakdy vykazují problémy chování, neboť si vyžadují souhlas od učitelů, rodičů a ostatních dospělých. Jsou to žáci, o kterých si mnozí myslí, že to „zvládnou sami“.

Avšak „úspěšní“ se často začnou ve škole nudit a naučí se využívat systém tak, aby jím prošli s co nejmenším úsilím. Spíše než sledování vlastních zájmů a cílů, mají sklony školou „proplouvat“ a hledat strukturu a směr od vyučujících. Jsou závislí na rodičích a učitelích. Selhávají v získávání návyků a přístupů k samostatnosti, nakonec však dosáhnou výsledků.

Celkově tito žáci činí dojem, že mají kladné sebepojetí, neboť byli ujištěni o jejich úspěších. Jsou oblíbeni mezi vrstevníky a jsou začleněni do společenských skupin. Jsou závislí na systému, ale nejsou si vědomi toho, že mají nějaké nedostatky, protože jsou ujišťováni dospělými, kteří jsou jimi a jejich úspěchy potěšeni.

Vypadá to, jako by tito žáci ztratili tvořivost a samostatnost. Z této skupiny často pochází mladí mimořádně nadaní, kteří nemusejí být úspěšní na vysoké škole a později v dospělosti. Neovládají dovednosti, pojetí a přístupy nutné pro celoživotní vzdělávání. Jsou dobře přizpůsobeni společnosti, ale nejsou dobře připraveni na neustále se měnící životní výzvy.
AUTONOMNÍ (SAMOSTATNÍ, NEZÁVISLÍ, KREATIVNÍ)
Málo mimořádně nadaných žáků prokazuje projevy charakteristické tomuto stylu již ve velmi raném věku, i když rodiče mohou rozpoznat první náznaky již dříve v domácím prostředí. Stejně jako "úspěšní", se tito studenti naučili efektivně pracovat ve školském systému. Nicméně, na rozdíl od "úspěšných", kteří se snaží o co nejměnší úsilí, "autonomní" žáci se naučili používat systém k vytvoření nových příležitostí ve svůj prospěch. Oni nepracují pro systém; oni zajistí, aby systém pracoval pro ně. "Autonomní" žáci mají silné, pozitivní sebepojetí, protože jejich potřeby jsou naplněny: jsou úspěšní, dostávají pozitivní zpětnou vazbu a podporu díky svým úspěchům a své osobnosti.

Jsou respektováni dospělými i vrstevníky a často zastávají nějakou funkci ve vedení své školy nebo místní komunitě.

Autonomní žáci jsou nezávislí a sebe motivující. Cítí se bezpečně, když mohou navrhovat vlastní vzdělávací a osobní cíle. Jsou se sebou spokojeni a jsou schopni riskovat. Důležitým aspektem je jejich silné vnímání osobní vnitřní síly.
Uvědomují si, že mohou vytvářet změnu ve svém vlastním životě a nečekat na ostatní, aby ji udělali za ně nebo jim jakkoliv museli asistovat. Jsou schopni svobodně a odpovídajícím způsobem vyjádřit své pocity, cíle a potřeby.
SKRÝVAČI SVÝCH SCHOPNOSTÍ
Obecně platí, že se jedná spíše o dívky procházející pubertou, ačkoli chlapci mohou také skrývat své schopnosti či talent. Chlapci začínají „skrývat nadání“ většinou pak na 2. Stupni a typicky v reakci na tlak k účasti ve sportu.

MiND „skrývající své schopnosti“ jsou mimořádně nadanými děvčaty, jejichž vlastní potřeby se výrazně zvýšily na přelomu 1. a 2. stupně ZŠ (Kerr, 1985). Začínají popírat svůj talent, aby se více cítily součástí běžné skupiny vrstevníků. Žáci, kteří jsou vysoce motivovaní a intenzivně se zajímají o akademické nebo tvůrčí záležitosti, mohou zdánlivě projít náhlou radikální transformací a ztratit veškerý zájem o předchozí vášně. Často mají pocit nejistoty a úzkosti. Jejich proměnlivé potřeby jsou často v rozporu s očekáváním učitelů a rodičů. Až příliš často dospělí vůči nim reagují způsobem, který jen zvýší jejich vzdor a odmítání. Tendencí je tlačit tyto děti a trvat na pokračování v jejich studiu bez ohledu na to, jak se cítí. Největším přínosem pro „skrývače schopností“ je přijetí takových, jací jsou.

"Skrývačům schopností" by nemělo být dovoleno opustit všechny projekty, přesto by měly existovat možnosti k uspokojení jejich akademických potřeb i v době, kdy si prochází onou transformací. Mladiství, kteří jsou odolní výzvám, je mohou odlákat od těch, kteří jim pomáhají uspokojit jejich potřeby a naplnit dlouhodobé cíle.
KREATIVNÍ REBELOVÉ
Mnoho školních systémů neidentifikuje "kreativní rebely“ k další podpoře. "Kreativní rebelové" obvykle vykazují vysoký stupeň kreativity a mohou se jevit jako tvrdohlaví, netaktní nebo sarkastičtí. Často zpochybňují autority a mohou si dobírat učitele před celou třídou. Nejsou v souladu se systémem a nenaučili se ho používat ve svůj prospěch. Dostávají málo uznání a minimum odměn. Jejich interakce ve škole a doma často způsobují konflikt.

Tito žáci se cítí frustrovaně, protože školní systém nepotvrdil jejich talent a schopnosti. Potýkají se s nedostatkem sebeúcty. Mohou nebo nemusí se cítit součástí sociální skupiny. Někteří si také dobírají spolužáky, a proto často nejsou zahrnuti nebo vítáni při aktivitách nebo skupinových projektech. Na druhou stranu někteří mají smysl pro humor a jsou kreativní, což přitahuje jejich vrstevníky. Přesto jejich spontánnost může být pro třídu rušivá. I přes jejich kreativitu mají často negativní sebeuvědomění.

V případě, že nedojde k patřičným zásahům na přelomu 1. a 2. stupně ZŠ, mohou být "kreativní rebelové" v ohrožení kvůli případným drogovým závislostem nebo delikventnímu chování. Rodiče mimořádně nadaných žáků na 2. Stupni, kteří se stanou „defenzivními odpadlíky“ si často uvědomí, že jejich dítě vykazovalo chování „kreativních rebelů“ již právě na přelomu 1. a 2. stupně ZŠ. I přesto, že tento vztah nebyl empiricky ověřen, nepochybně přináší významné důsledky, které si zasluhují vážnou pozornost.
DEFENZIVNÍ ODPADLÍCI
"Defenzivní odpadlíci" jsou naštvaní, vzteklí. Jsou naštvaní na dospělé a na sebe, protože systém dlouhodobě nenaplňuje jejich očekávání a oni se cítí odmítnuti. Svůj vztek projevují depresivním chováním, uzavřením do sebe nebo navenek reagují defenzivně.

"Defenzivní odpadlíci" mají často zájmy, které leží mimo realitu tradičního školního vzdělávacího plánu a nedaří se jim získat podporu a potvrzení jejich talentu a zájmu, jež leží v těchto neobvyklých sférách. Škola se jim zdá irelevantní a možná i pro ně nepřátelská. Většinou jsou „defenzivními odpadlíky“ žáci 2. stupně, i když někdy i stupně prvního – ti chodí do školy sporadicky nebo pouze v některých dnech a v podstatě tak „odpadají“ duševně, psychicky, ne-li fyzicky.

"Defenzivní odpadlíci" jsou často mimořádně nadaní žáci, kteří byli velmi pozdě identifikováni, možná ani ne dříve než na 2. stupni. Jsou zatrpklí a rozmrzelí v důsledku pocitu odmítnutí a opomenutí. Jejich sebeúcta je velmi nízká a vyžadují velmi blízký vztah s dospělým, který je povede a kterému mohou důvěřovat. Rodinné konzultace jsou důrazně doporučovány a „odpadlíkovi“ by rovněž mělo být poskytnuto individuální poradenství.

Diagnostické testování je také nezbytné pro účely stanovení možných oblastí podpory v učení.
S DVOJÍ VÝJIMEČNOSTÍ
"Dvojí výjimečnost" se vztahuje na mimořádně nadané děti, které mají jakékoliv fyzické postižení, psychické potíže, ADHD/ADD, poruchu učení (např. dys-...) nebo poruchu autistického spektra (vč. Aspergerova syndromu). Obvykle nejsou identifikovaní jako mimořádně nadaní a ani jim nejsou nabídnuty diferencované výukové programy, které adresují a uspokojují jejich specifické vzdělávací potřeby. Naštěstí, výzkum v oblasti efektivní identifikace těchto dětí dosáhl slibných výsledků a díky nim vznikly možnosti diferencované výuky.
(Daniels, 1983, Fox, Brody, a Tobin, 1983, Gunderson, Maesch, a Rees 1988, Maker, 1977 a Whitmore a Maker, 1985)

Žáci s "dvojí výjimečností" se často nechovají způsoby jaké škola očekává od mimořádně nadaných dětí. Mohou mít nedbalý rukopis nebo rušivé chování, které jim ztěžuje dokončení práce v hodinách a často vypadají zmateně ve své neschopnosti dodávat školou požadované výsledky. Vykazují známky stresu, mohou se cítit poníženě, frustrovaně, odmítnutě, bezmocně či izolovaně.

Tyto děti mohou popírat, že mají nějaké potíže, protože tvrdí, že činnosti nebo úkoly jsou "nudné" nebo "hloupé." Mohou používat humor k ponížení ostatních, aby posílili jejich vlastní zaostávající sebevědomí. Naléhavě se chtějí vyhnout selhání a jsou nešťastni s bytím, které není dle jejich očekávání. Díky své vysoké inteligenci si vždy najdou patřičné zdůvodnění pocitů z nedostatečnosti. Často jsou netrpěliví, kritičtí a přehnaně vzdorovitě reagují na kritiku.

Tradičně jsou tito studenti buď ignorováni, protože jsou vnímáni jako průměrní nebo zařazeni do doučovacích programů. Školy mají tendenci soustředit se na jejich slabiny a nedaří se jim posilovat jejich silné stránky nebo talent.
STÁHNOUT VŠECHNY OSOBNOSTNÍ PROFILY

KONTAKTUJTE NÁS pokud chcete vědět, co všechno můžete udělat pro své MiND, aby uspělo v životě. Poradíme Vám.

PŘÍKLADY TÁHNOU

JACOB BARNETT

Podle lékařské diagnózy neměl umět mluvit, číst, ani zvládat každodenní aktivity. Místo toho ve svých 14 letech dokončuje magisterské studium kvantové fyzicky na univerzitě a je horkým kandidátem na získání Nobelovy ceny.

STEVE JOBS

Odešel z VŠ, na kterou dali rodiče veškeré úspory. Poté přespával na zemi u kamarádů a na jídlo si vydělával vracením lahví. V 21 letech založil společnost Apple.

WALT DISNEY

Byl vyhozen z novin pro nedostatek originálních nápadů a představivosti.

A. EINSTEIN

Začal mluvit až ve 4 letech a číst až v 7 letech. Ve škole byl průměrný a učitelé říkali, že z něj nic nebude.

T.A. EDISON

Měl dle učitelky „pomatený“ mozek, protože měl velkou hlavu.

NAPOLEON BONAPARTE

Patřil mezi nejhorší žáky vojenské školy, kterou navštěvoval. Přičemž patří mezi vojenské vůdce své doby.PŘEDSTAVY ČESKÉ VEŘEJNOSTI O MiND

Podle výsledků výzkumu i my v české kotlině máme stále mezery v identifikaci nadání. Následující % populace si myslí, že nadprůměrně a mimořádně nadané děti...

MULTIFOKUS SCREENING

I přesto, že existuje mnoho různých přístupů v identifikaci nadání, nejkomplexnější je ten, který využívá kombinaci relevantních metod. Právě multifokus přístup zohledňuje atypický vývoj nadaných a jde nad rámec tradičních, psychometricky založených diagnostik. Ty totiž nevěnují pozornost vzdělávacím a zároveň emočním potřebám nadaných. Včasná (nejpozději před nástupem do školy) identifikace je klíčová k zamezení budoucích neúspěchů odrážejících se v neefektivní výuce, nízkém sebevědomí, nevhodném chování, atd. V takových případech jsou učitelé a rodiče často zmateni a nevědí, jakou strategii rozvoje přirozeného potenciálu dítěte použít. JAK TO PROBÍHÁ A CO ZÍSKÁTE? Objednejte se na nezávaznou, bezplatnou konzultaci v Qiido Poradně (poradna@qiido.cz). Ozve se Vám příslušný psycholog - telefonicky proberete Vaši aktuální situaci, potřeby a očekávání. Společně se domluvíte na dalším postupu.

Koupit a stáhnout

VČASNÁ IDENTIFIKACE HRAJE KLÍČOVOU ROLI V BUDOUCÍM ROZVOJI A VYUŽITÍ POTENCIÁLU NADANÝCH

Mnoho mimořádně nadaných dětí je šťastných, spokojeně zapojených a úspěšných v oblastech jejich výjimečných schopností. Je však důležité, aby identifikační systém hledal i mimo rámec zřejmých kandidátů a aktivně vyhledával ty, kteří nedosahují zřejmých excelentních výkonů nebo mají jakýkoliv hendikep. Školy by měly také vzít v úvahu, že nadání se může objevit později nebo prostě nebylo dříve evidentní. Z tohoto důvody by měly včas zajistit možnost identifikace žáků všech věkových kategorií. 

I přesto, že existuje mnoho různých přístupů v identifikaci nadání, nejkomplexnější je ten, který využívá kombinaci relevantních metod. Právě multi-fokus přístup zohledňuje atypický vývoj nadaných a jde nad rámec tradičních, psychometricky založených diagnostik. Ty totiž nevěnují pozornost vzdělávacím, emočním a psychickým potřebám nadaných.

Včasná identifikace je klíčová k zamezení budoucích neúspěchů odrážejících se v neefektivní výuce, nízkém sebevědomí, nevhodném chování, atd. V takových případech jsou učitelé a rodiče často zmateni a nevědí, jakou Strategii rozvoje přirozeného potenciálu dítěte použít.Primární nominaci k identifikaci mohou provést:

RODIČE či jiní rodinní příslušníci UČITELÉ/-KY MŠ a ZŠ a SŠ LEKTOŘI v kroužcích, klubech
SPOLUŽÁCI, KAMARÁDI PŘÁTELÉ RODINY


Vyzkoušejte si zdarma

PRETEST

Po zadání vstupních informací odpovíte “ANO / NE” na 30 otázek. Pokud Vám v 80% z nich vyjde “ANO”,
pak je pravděpodobné, ze vaše dítě je mimořádně nadané (MiND).ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. ROZUMÍM