HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

IQ a intelektové nadání

Mnoho dětí je na něco talentovaných, na něco nadaných. Proto nadání může být různého druhu – umělecké (hudební, výtvarné, sochařské, …), pohybové/sportovní, manuální, sociální či intelektové. 

V Qiidovi se věnujeme právě intelektovému (rozumovému) nadání.

Intelektové nadání není jen o výši IQ

Úroveň IQ je sice společným jmenovatelem, ovšem o intelektovém nadání rozhodnou až komplexní psychologické testy, které zohledňují osobnostní charakteristiky a další mimořádné schopnosti. Nejde tedy jen o samotné IQ, ale také o soubor schopností a vlastností, které se s intelektovým nadáním pojí.

Dle Renzulliho je nadání definované jako průnik 3 oblastí:

  • kreativita (creativity)
  • nadprůměrné schopnosti (above average ability)
  • vnitřní motivace, odhodlání, vytrvalost v dokonání úkolu (task commitment)

„History does not remember persons who merely scored well on IQ tests.“ 

(Renzulli, 2005, str. 256)

 

Intelektové schopnosti

Inteligence je soubor mnoha intelektových schopností, které mohou být u člověka rozvinuté v různé míře (tzv. silné a slabé stránky). Jde například o různé druhy paměti, logické myšlení, pojmové myšlení, vizuoprostorové schopnosti, pozornost, verbální schopnosti, zrakové či sluchové vnímání apod. 

Tyto schopnosti je možné měřit testy inteligence, které jako měřitelnou hodnotu užívají tzv. inteligenční kvocient, tedy IQ

IQ = mentální věk / fyziologický věk x 100

Testy inteligence mohou být komplexní (tzn. zahrnují širší spektrum intelektových schopností, takové testy používáme u nás v Qiido PP Poradně) nebo jednodimenzionální (tzn. měří výkon pouze v jedné oblasti intelektových schopností, jde např. o testy užívané Mensou).

Kreativita

Kreativita je schopnost vytvářet nové a originální myšlenky, postupy či řešení problémů. Souvisí s tzv. divergentním myšlením, které je pro rozumově nadané děti typické a které jim umožňuje hledání více různých způsobů řešení situací. MiND děti nechtějí informace a způsoby řešení jen pasivně přejímat od dospělých, ale chtějí si na ně přicházet samy.

Vnitřní motivace, odhodlání a vytrvalost v dokonání úkolu v oblasti svého zájmu

Pro MiND děti je velmi důležitá vnitřní motivace. Pokud je nějaké téma či úkol zaujme, jsou schopné se jím zabývat hodiny a vynaložit velké úsilí, aby se o tématu dozvěděly vše, co je zajímá, či úkol splnily. Chtějí věcem porozumět do hloubky, ne se je jen naučit nazpaměť. Naopak vnější motivace u nich příliš nezabírá, a pokud nechápou smysl zadaného úkolu či po nich vyžadované činnosti, tak takový úkol často odmítají či plní zcela povrchně.

MiND diagnostika intelektového nadání

O intelektovém nadání rozhodnou až komplexní psychologické testy, které zohledňují typické charakteristiky MiND dětí a další mimořádné schopnosti. Nejde tedy jen o samotné IQ, ale také o soubor schopností a vlastností, které se s intelektovým nadáním pojí.

 

Více o průběhu a výsledcích diagnostiky intelektového nadání v Qiido PP Poradně.

menu