Qiido AKADEMIE
Vzdělávací systém pro učitele a ředitele, kteří chtějí učit a rozvíjet MiND žáky
„Hledáte inspiraci a kontinuální podporu ve vzdělávání intelektově nadaných žáků? Chcete získat zkušenosti v odborné pedagogické identifikaci intelektového nadání ve vyučování i při zápise? Umíte s takovými žáky komunikovat a zvládat specifické projevy jejich chování? Chápete jejich potřeby a osobnostní charakteristiky? Znáte relevantní metody a formy výuky? Máte dostatek obohacujících materiálů a konkrétních ukázek či nápadů pro výuku?"

Poznáváte se v tom? Pokud ano, je Qiido Akademie právě pro Vás!
Qiido Akademie
Qiido Akademie je komplexní systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (tzv. DVPP) zaměřený na systematickou a kontinuální podporu učitelů i ředitelů, s odborným vedením a s důrazem na praktické využití přímo ve vzdělávání a rozvoji žáků s mimořádným intelektovým nadáním, tzv. MiND.
Školám přináší:
  • Soubor vzdělávacích programů (s kombinací seminářů, přednášek a workshopů aktivně řeší klíčové potřeby škol)
  • Obohacující pracovní listy a projekty pro přímé využití ve výuce MiND
  • Odbornou podporu prostřednictvím pravidelných konzultací učitelům i ředitelům
  • Sdílení zkušeností, vzájemnou inspiraci a propojování s dalšími školami a odborníky
  • Informovanost a řešení aktuálních situací 
PŘEDSTAVENÍ A POZVÁNÍ DO Qiido AKADEMIE
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„Jak systematicky vzdělávat a komplexně rozvíjet intelektově nadané žáky?“
akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s č.j.: MSMT- 15279/2019-2-650
CO ZÍSKÁTE?
  • zkušenosti v odborné pedagogické identifikaci intelektového nadání (typické charakteristiky, osobnostní typy, projevy chování a prožívání)
  • inspirace a tipy na obohacující metody a formy výuky vč. 50 pracovních listů pro 1. stupeň ZŠ
  • znalosti pro komunikaci, pochopení potřeb MiND žáků a zvládání jejich specifických projevů chování
  • doporučení na míru škole, jak organizačně, personálně, legislativně a finančně zajistit udržitelnou výuku MiND žáků; vč. následného kontinuálního vedení a podpory odborníků Qiida
  • sdílení zkušeností, příkladů dobré i špatné praxe, vzájemnou inspiraci a propojování s dalšími školami a odborníky v oboru
Závěrečným výstupem týmu „ředitel + učitel“ je koncepce vzdělávání a rozvoje MiND na škole. Jeho přílohou je portfolio materiálů vznikajících v průběhu vzdělávacího programu.
white_strip

PREZENČNÍ FORMA
Splňuje podmínky a požadavky zjednodušeného vykazování, tzv. ŠABLON v oblasti inkluze
Rozsah: 40 hodin (aneb 5 šablon á 8 hodin)

white_strip
ZKUŠENOSTI ÚČASTNÍKŮ Z ŘAD ŠKOL
Uplynulých 4 cyklů se již zúčastnilo 23 škol z celé ČR, tj. 47 pedagogů se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND.
PRO KOHO JE PROGRAM?
Pro školy, které se potřebují zorientovat a získat prvotní know-how v problematice výuky a rozvoje intelektově nadaných žáků.
1 + 1 = úspěch

Do programu se zapojují ředitel (či jeho zástupce) + učitel 1. stupně (případně speciální pedagog nebo výchovný poradce) se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND s těmito předpoklady:
  1. nadšení a zapálení pro věc, s touhou po vzdělávání a odbornosti v oblasti MiND dětí
  2. ve škole je momentálně oficiálně i neoficiálně identifikovaných min. 10 MiND žáků
  3. závazek k implementaci a udržitelnosti vytvořené koncepce „Vzdělávání a rozvoje MiND žáků“
  4. náklonnost zřizovatele (nebo alespoň ne proti)
  5. spolehlivá a kvalitní spolupracující PPP či přítomnost školního psychologa, který má akreditaci pro testování IQ
  6. závazek spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe s partnerskými a spolupracujícími školami Qiida
OBSAH
ÚVOD
Úvod do problematiky, představení programu i zúčastněných
IDE
Identifikace MiND – nominace, screening, diagnostika
KAZ
Sdílení kazuistik v identifikaci intelektově nadaných žáků
MEFO
Metody a formy ve výuce MiND
EQ
Role emoční inteligence ve vzdělávání a rozvoji MiND, EQ v praxi
PEMA
Pedagogicko-manažerská podpora v koncepci vzdělávání MiND
LEGAL
Legislativně-právní souvislosti ve vzdělávání intelektově nadaných žáků
ZÁVĚR
Shrnutí, závěr a zakončení
LEKTORKY
tym_AS
Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika). V současné době je na rodičovské dovolené, ale stále se věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí, přednáší, tvoří výukové materiály a publikuje.


Pedagožka působící více než 30 let ve školství, a to v různých oblastech. Jako učitelka prošla předškolním, základním a základním uměleckým vzděláváním, působila ve výzkumném ústavu pedagogickém, kde se starala především o implementaci kurikulární reformy do praxe škol. Má za sebou působení v celé řadě projektů financovaných z ESF – nejaktuálněji se zabývá kariérním systémem pedagogů. V posledních osmi letech zastává roli ředitelky školy a přednáší na Karlově univerzitě na katedře Centrum školského managementu v oblasti Vedení lidí. Má eminentní zájem o celoživotní vzdělávání a o podporu začínajících učitelů a ředitelů škol i všech pedagogů, kteří se chtějí zasadit o zkvalitnění vzdělávání. Váží si především otevřenosti, slušnosti a korektního jednání.


tym_VD_2
Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní. Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva) a na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva). Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s nevládními organizacemi, ve kterých se věnuje především právním otázkám a právní podpoře vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami včetně dětí nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných.


Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND), certifikovaná lektorka a koučka emoční inteligence dle metodologie Six Seconds a také v rámci mezinárodní coaching organizace ICF. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University.K podpoře vzdělávání a k rozvoji rozumového potenciálu (IQ) i sociálně-emoční inteligence (EQ) intelektově nadaných dětí založila a v současnosti vede nadační fond Qiido. Qiido pomáhá školám nastavit a implementovat relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, systematicky a kontinuálně vzdělává učitele/ky i ředitele/ky škol, uskutečňuje konference pro odbornou i laickou veřejnost a poskytuje poradenství rodičům vč. včasné identifikace výše IQ i EQ.

KDY A KDE?
Zahájení programu je plánováno na 5. února 2020, ukončení pak 18. května 2020.

Harmonogram seminářů
kalendar_akademie_unor_2020
kalendar_akademie_brezen_2020
kalendar_akademie_duben_2020
kalendar_akademie_kveten_2020
Prezenční setkání se konají na adrese KVIC, Odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, 702 00 Ostrava.
Pro zájemce nabízíme nad rámec programu stáže v našich partnerských školách.
PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY
white_strip


PREZENČNÍ
 

13.000 Kč / 1 účastníka

white_strip
Registrace se stává závaznou až po zaplacení celé částky.
Vrácení 100 % při odhlášení do 30 dní před termínem.
Vrácení 50 % při odhlášení do 15 dnů před termínem.
Nevracíme peníze při zrušení během 15 dnů před termínem.
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Nejpozději do 30. ledna 2020 na odkazu "ZDE".
MÁTE NĚJAKÝ DOTAZ?
Vaše dotazy zodpoví a další informace o programu ráda poskytne Miriam Janyšková (mjanyskova@qiido.cz).
REFERENCE
zs_sychrov
„Qiido Akademie byla ten správný impuls pro začátek práce s nadanými žáky.“
(Martina Bierská,
ZŠ Sychrov - Vsetín)
zs_sychrov
„Odcházím obohacena o informace, praktické zkušenosti a nové otázky. Mám chuť ještě více pracovat s individuálním přístupem.”
(Veronika Orságová,
ZŠ Sychrov - Vsetín)
zs_komenskeho_68_2
„Absolvováním Qiido Akademie jsem získala nové přátele, rozklíčování probl. otázek a možnost diskuze nad problémem, inspiraci pro práci s MiND žáky, enthusiasmus do další ped. práce.”
(Alena Lowaková,
ZŠ Komenského 68 - Nový Jičín)
zs_komenskeho_68_2
„Qiido Akademie byla velmi dobře zajištěná, lektoři byli odborně zdatní, probíhaly diskuze, praktické rady, výměna zkušeností. Děkuji.”
(Hana Sopuchová,
ZŠ Komenského 68 - Nový Jičín)
zs_hello
„Díky Qiido Akademii jsem získala komplexní představu o tom, kdo jsou MiND, jak je identifikovat a najít, jak se zaměřit na to, aby jejich vzdělávání a práce s nimi probíhala v harmonii se všemi zúčastněnými tak, aby docházelo k jejich rozvoji v přátelské a klidné atmosféře.“
(Lenka Balarinová,
ZŠ Hello - Ostrava)
zs_praskacka
„Chuť do práce s MiND žáky, seznámení se s jinými pedagogy a školami.”
(Adriana Gajová,
ZŠ Praskačka)
zs_praskacka
„Pozitivní motivace proč se věnovat nadaným dětem, propracovaný systém péče o nadané a pedagogy.”
(Helena Fikarová,
ZŠ Praskačka)
zs_proskovice
„Velmi inspirativní, provokující. Těžce jsem se musela zamýšlet, a to mě rozčilovalo, protože jsem musela opustit zajetou rutinu.”
(Eva Paličková,
ZŠ Proskovice)
zs_jubilejni
„Přínosné, poučné, obohacující, utvrzující, diskuzní.”
(Simona Drgová,
ZŠ Jubilejní - Nový Jičín)
„Děkuji moc, bylo to super přínosné, inspirativní. Více by mi vyhovovala prezenční forma.”
(Marcela Mrázková,
ZŠ Trávník Přerov)
„Velké množství informací týkající se problematiky MiNDů i nadaných žáků, cenné praktické informace při osobním setkání.”
(Pavla Haranzová,
ZŠ Křižíkova Sokolov)
„Dojmy dobré, velmi se nám Akademie líbila. Mile mě překvapila závěrečná diskuze a prezentace - mnoho inspirace. Děkuji.”
(Pavla Ďurkovová,
ZŠ Křižíkova Sokolov)
„Náročné na vlastní “ukázněnost” ve formě webináře, ale velmi pozitivní pro rozvoj mé pedagogické praxe.”
(Eva Kloudová, ZŠ Chrast)
„Pozitivní energie, nadšení, získávání informací a chvil něco dělat navíc. Moc děkuji a pošlu do kurzu další paní učitelky.”
(Lenka Budínská, ZŠ Chrast)
„Na začátku jsme věděli, že musíme, ale nevíme jak, a teď už máme plán, jak to udělat.”
(Miroslava Klímová,
ZŠ Buchlovice)
„Dojmy - připravenost Qiido Akademie na perfektní úrovni, užitečnost využití pro přípravu harmonogramu vzdělávání MiNDů na naší škole.”
(Vladimíra Janíková,
ZŠ Buchlovice)
„Setkání s lidmi se shodným zacílením, ještě v pozitivní atmosféře, co více si přát! :-) “
(Gisela Kostelecká,
ZŠ Staňkova Pardubice)
„Semináře Qiido Akademie byly velmi pečlivě připraveny, lektorky skvělé, mohu jen pochválit.”
(Edita Havránková,
ZŠ Staňkova Pardubice)
„Příjemná atmosféra, sdílení zkušeností, nové nápady, dobré rady, rozvoj, náhled.”
(Blanka Nosková,
ZŠ J.A. Komenského, Praha 6)
Logo-zs_ms_velky_ujezd_1
„Příjemná práce v klidné atmosféře. Hodně podnětů k dalšímu studiu a vzdělávání.”
(Martina Hausnerová,
ZŠ Velký Újezd)
Logo-zs_provaznicka_1
„Přijemné, nenásilné, přirozené, otevřené, fundované, přehledné, se zpětnou vazbou lektorů, pomoc a rady s řešením konkrétních situací a problémů.”
(Vendula Zapletalová,
ZŠ Provaznická-Ostrava)
Logo-zs_provaznicka_1
„Cenné zkušenosti, příjemná atmosféra, zajímavé postřehy, náhled do problematiky, psychologie učitele.”
(Viktor Dořičák,
ZŠ Provaznická-Ostrava)
Logo-zs_kamenice_1
„Moje kusé informace se mi podařilo utříbit, zorientovat se v této oblasti a získala jsem pocit, že vím, co můžu dělat.”
(Pavlína Tolarová,
ZŠ Kamenice)
Logo-zs_kamenice_1
„Děkuji za velmi vstřícný přístup všech školitelů. Za otevřenost a sdílnost kolegů. Po celou dobu bylo příznivé klima. A hlavně, hodně jsem se toho o sobě, svých možnostech ohledně práce s MiND dozvěděla. Bylo to pro mě velmi přínosné, pro moji práci.”
(Dana Augustýnová,
ZŠ Kamenice)
Logo-zs_ms_husinec-rez_1
„Hlubší zamyšlení nad českým školstvím, význam inkluze, do se zabývá vzděláváním MiND, má Ministerstvo zájem? Legislativa. Školy chtějí, ale není podpora.”
(Jana Chmátalová,
ZŠ Husinec-Řež)
Logo-zs_ms_husinec-rez_1
„Neuvěřitelný zásah do černého v případě mého osobního rozvoje. Díky.”
(Alexandra Švagrová,
ZŠ Husinec-Řež)
zs_metelkovo
„Motivace, inspirace, nadšení, nové poznatky, souznění, sdílení, kontakty, příjemná pracovní atmosféra“
(Šárka Laštovková,
ZŠ Metelkovo nám. – Teplice)
zs_chrast
„Získání informací v potřebných oblastech, komplexní zachycení problematiky s MiNDy. Milá a vstřícná atmosféra, klima, sdílení škol.”
(Lucie Zástěrová,
ZŠ Chrast)
zs_kunratice
„Setkání a vzájemné sdílení a inspirace, motivace k dalšímu zlepšování našeho pedag. působení, promyšlení individ. přístupu, který potřebují děti MiND, ale výsledně to potřebuje každý žák.”
(Anna Rambousková,
ZŠ Kunratice)
zs_kunratice
„Inspirace, sdílení, naslouchání, uvažování, AHA momenty .... to vše vede k přemýšlení, kladení otázek”
(Vít Beran,
ZŠ Kunratice)
zs_halkova_humpolec
„P - Přínosné, přátelské, perfektní, promyšlené, podporující, potřebné, pomáhající, průběžné. Prostě dodané informace, materiály, podněty a energie. Díky!”
(Alena Kukrechtová,
ZŠ Hálkova – Humpolec)
zs_jablunkov_2
„Úžasné! Hodně dobrých-výborných poznatků a informací.“
(Jana Cmielová,
ZŠ Jablunkov)
zs_polabiny
„Příjemné, milé, inspirující sdílení v krásném prostředí s nádherným zázemím.”
(Marcela Žáková,
třídy Montessori v ZŠ Polabiny – Pardubice)
„Nápady, nadšení, jde to, jak jinak, nevzdáváme se, setkání, nová zkušenost, motivace.”
(Ivana Loukotová,
ZŠ a GFK Plze?)
NAPSALI O NÁS
Školy mohou dostat školení
o nadaných dětech
Qiido Akademie

Nový vzdělávací projekt nabídne ZŠ školení o nadaných dětech
Vzdělávací projekt o nadaných dětech

Školy mohou dostat školení
o nadaných dětech
Projekt o nadaných dětech
pro základní školy
QIIDO AKADEMIE VYCHÁZÍ Z FAKTŮ, Z KLÍČOVÝCH POTŘEB ŠKOL
Qiido, nadační fond ve spolupráci s komunikační agenturou Donath Business & Media a výzkumnou agenturou ppm factum research realizovaly v červnu 2016 průzkum, do kterého se zapojilo 785 ředitelů základních škol z celé ČR.

Výsledky průzkumu ukazují, že v souladu s nejčastěji poskytovanou formou podpory, kterou je obohacování a prohlubování učiva, školy nejčastěji postrádají obohacující didaktické materiály (62 %) a konkrétní ukázky a nápady pro výuku (45 %). 41 % škol by uvítalo menší počet žáků ve třídách. I přesto, že pedagogická identifikace je druhá nejčastější realizovaná forma podpory MiND na škole, 45 % ředitelů by práci usnadnila právě zkušenost s odbornou identifikací, tzn. aby učitelé uměli fundovaně a spolehlivě všechny MiND rozpoznat.

Třetině škol by práci s mimořádně intelektově nadanými žáky usnadnilo rozšiřující vzdělávání pedagogů (35 %). Většina ředitelů, kteří takto odpověděli, si přitom myslí, že učitelé by se měli dále vzdělávat především v metodách a formách výuky (88 %). Druhou nejpotřebnější oblastí vzdělávání pedagogů je způsob komunikace s těmito žáky (60 %). Téměř třetina škol by pak využila osobnostní rozvoj učitelů (32 %).
Copyright ©2020 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.