Qiido Akademie
vzdělávací systém pro učitele a ředitele, kteří chtějí učit a rozvíjet MiND
"Hledáte inspiraci a kontinuální podporu ve vzdělávání intelektově nadaných žáků? Získali byste rádi zkušenosti v odborné pedagogické identifikaci intelektového nadání? Máte dostatek obohacujících materiálů a konkrétních ukázek či nápadů pro výuku? A co vaši učitelé? Znají relevantní metody a formy výuky takových žáků? Umí s nimi komunikovat? Chápou jejich potřeby a osobnostní projevy?"

Tyto a další otázky z oblasti intelektového nadání si nepokládáte sami. Ptají se na ně i další ředitelé základních škol.
Qiido Akademie
Qiido Akademie je komplexní systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřený na systematickou a kontinuální podporu učitelů i ředitelů, s odborným vedením a s důrazem na praktické využití přímo ve vzdělávání a rozvoji žáků s mimořádným intelektovým nadáním, tzv. MiND.
Školám přináší:
 • soubor vzdělávacích programů (s kombinací přednášek a workshopů aktivně přistupují ke klíčovým potřebám škol)
 • soubor obohacujících pracovních listů i projektů pro přímé využití ve výuce MiND
 • odbornou podporu prostřednictvím pravidelných konzultací učitelům i ředitelům
 • sdílení zkušeností, vzájemnou inspiraci a propojování s dalšími školami a odborníky v oboru
 • sdílení a řešení aktuálních situací
 • elektronický zpravodaj s informacemi a náměty z ČR i ze světa
Představení a pozvání do Qiido Akademie
1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
„Jak rozvíjet potenciál intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ“
akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s č.j. MSMT – 32676/2016-1-964
Ředitelům i učitelům základních škol má vzdělávací program přinést prvotní „kuchařku“ ke vzdělávání a rozvoji intelektově nadaných žáků.

Účastníci se seznámí s charakteristickými osobnostními rysy intelektově nadaných žáků, aby je dokázali včas správně identifikovat, pedagogické znalosti si rozšíří o možné metody a formy výuky, budou umět pracovat s emoční stránkou vlastní i těchto žáků a budou si uvědomovat rizika či přínosy internetu v jejich vzdělávání.

Dále se seznámí s možnostmi konkrétních činností ředitele školy ve vzdělávání intelektově nadaných žáků a s možnostmi poskytování podpory učitelům. Také se obohatí o praktické zkušenosti z mentoringu jako jedné z důležitých forem individuálního rozvoje i rozvoje celého týmu.

Věříme, že účastníkům bude přínosem i setkání a poznání podobně naladěných kolegů, poněvadž si budou moci předat zkušenosti, sdílet a mezi sebou inspirovat.
white_strip

PREZENČNÍ
Splňuje podmínky a požadavky zjednodušeného vykazování, tzv. ŠABLON v oblasti inkluze
Rozsah: 32 hodin (aneb 4 šablony á 8 hodin)

white_strip
Zkušenosti škol, které se do programu zapojily
Již 3 cyklů Qiido Akademie se zúčastnilo 16 škol z celé ČR, tj. 33 pedagogů se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND.
Komu je program určen?
Všem školám, které se potřebují zorientovat a získat prvotní know-how v problematice výuky a rozvoje mimořádně intelektově nadaných žáků.
1 + 1 = úspěch

Do programu se zapojují ředitel (či jeho zástupce) + učitel 1. stupně (případně speciální pedagog nebo výchovný poradce) se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND s těmito předpoklady:
 1. Entusiastický, nadšený, zapálený ředitel i učitel
 2. Touha po vzdělávání a odbornosti v oblasti MiND
 3. V současnosti oficiálně i neoficiálně identifikovaných min. 10 MiNDů ve škole
 4. Závazek k implementaci a udržitelnosti vytvořeného modelu „Vzdělávání a rozvoje
 5. Náklonnost zřizovatele (nebo alespoň ne proti)
 6. Spolehlivá a kvalitní spolupracující PPP / přítomnost školního psychologa, který má akreditaci pro testování IQ
 7. Závazek spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe pro partnerské a spolupracující ZŠ nadačního fondu Qiido
Co konkrétního program přinese?
Požadovaným závěrečným výstupem týmu „ředitel + učitel“ je vypracování koncepce vzdělávání a rozvoje MiND na vaší škole. Jeho přílohou je portfolio materiálů vznikajících v průběhu vzdělávacího programu.
Témata a lektorky
ÚVOD
Lektorky: všechny

Úvodní workshop seznámí účastníky s problematikou intelektového nadání a bude jim představen tento ucelený vzdělávací program „Jak rozvíjet potenciál intelektově nadaných žáků na 1. stupni ZŠ“. Účastníkům budou představené výchozí podněty vzniku programu (výsledky průzkumu), dále pak lektoři a průběh programu co do obsahu i času. Dojde k předání a sdílení zkušeností - co a jak momentálně u nich ve škole v této oblasti realizují a naopak, co by přivítali. Budou také dotazováni na očekávaný přínos tohoto programu. Všichni zúčastnění se vzájemně poznají a budou ujištěni o naší kontinuální podpoře v jakékoliv záležitosti z oblasti intelektového nadání.

IDE
Lektorky: Mgr. Lenka Baše, Mgr. Romana Divínová

Účastníci workshopu se seznámí s identifikací mimořádně intelektově nadaného dítěte (MiND) v několika krocích a úrovních, s projevy MiND s ohledem na věk a školní prostředí, znaky a typy MiND a vyzkoušejí si některé metody identifikace. Účastníci se dále dozvědí, jak probíhá psychologická diagnostika v PPP a následně se obeznámí s pedagogickou diagnostikou, která je nezbytná k vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. Účastníci si budou moci prohlédnout vzorové IVP a sami si zkusí IVP sestavit. Účastníci rovněž získají vhodnou literaturu k dané problematice.

V bodech:
identifikace nadaného žáka
psychologická, speciálně-pedagogická a pedagogická diagnostika
tvorba individuálního vzdělávacího plánu

EQ
Lektorka: Ing. Miriam Janyšková, MBA

Účastníci workshopu proniknou do nitra své emoční inteligence (EQ). Emoční inteligence je schopnost člověka používat emoce efektivně a je základem výborně fungujících vztahů. Seminář proto posiluje tuto schopnost i učitelům ve vztahu s intelektově nadanými žáky. Učitelé se naučí, jak zvýšit emoční inteligenci vlastní i intelektově nadaných žáků. Rozvinou si hluboké pochopení vlastních sociálně-emočních dovedností s využitím vybraných nástrojů metodologie Six Seconds - Brain Profiles a model KCG. Tyto výjimečné nástroje poskytují jednoduchý, účinný způsob, jak prakticky přivést EQ do školního i třídního prostředí, čímž učitelé získají větší vhled, kvalitnější komunikaci, lepší spolupráci a zapojení intelektově nadaných žáků do výuky. Přínosem bude větší spokojenost, vnitřní vyrovnanost a lepší výsledky těchto žáků a neméně důležité pozitivní klima celé třídy.

V bodech:
Brain Profiles = ukázat a objasnit, jak emoční a racionální části mozku vzájemně pracují u každého individuálně, jaké mají účastníci naučené preference pro integraci myšlenek a pocitů
KCG model = “EQ v akci” – naučit se znát sebe, nechat sebe vybrat, dát sobě smysl

TECH
Lektorka: Mgr. Lenka Eckertová

Účastníci workshopu se dozvědí o vlivu internetu (nových technologií) na vzdělávání a výchovu intelektově nadaného dítěte.

V bodech:
provázanost reálného a online prostředí, vliv na sociální klima třídy
přehled online rizik pro dětskou populaci (bez přihlédnutí k úrovni intelektu)
rizika zesílená pro nadané dítě, ve vztahu k jeho rozumovým schopnostem, sociální a emocionální stránce jeho osobnosti
pedagog v roli vychovatele, možnosti prevence a nápravy negativních jevů ve vztahu k nadanému dítěti • přínosy nových technologií
možnosti využití online zdrojů pro vzdělávání nadaného dítěte; jeho příprava na výuku (ukázky)
podpora rodiny při vzdělávání s využitím online zdrojů; komunikace rodiny se školou
seznámení s pomáhajícími organizacemi v oblasti online rizik
doporučení dalších zdrojů informacíMEFO
Lektorky: Mgr. Lenka Baše, Mgr. Romana Divínová

Účastníci workshopu se seznámí s vhodnými metodami a formami práce s MiND na 1. stupni základní školy, s rozšiřováním, prohlubováním a obohacováním učiva pro nadané žáky. Získají náměty pro tvoření pracovní listů a dalších materiálů pro rozvoj nadaného žáka. Účastníci se seznámí s možnostmi úprav školního vzdělávacího programu, sebehodnocením a dalšími formami hodnocení. Dozvědí se také něco o problémech nadaných žáků ve škole, o specifických osobních vlastnostech nadaného žáka a jak s ní pracovat. Účastníci si budou moci prohlédnout výukové materiály, které se lektorkám osvědčily v praxi.

V bodech:
vhodné metody a formy práce s MiND na 1. stupni ZŠ
možnosti rozšiřování, prohlubování a obohacování učiva
tvorba pracovních listů – metodický návod, náměty
možnosti úpravy školního vzdělávacího programu
hodnocení a sebehodnocení, tvorba žákovského portfolia
problémy nadaných ve výuce, sociální a emoční stránka osobnosti
seznámení s některými vhodnými učebními materiály, webovými portály a organizacemi věnujícími se péči o nadané

PEMA
Lektorka: PhDr. Romana Lisnerová

Účastníci workshopu se seznámí s možnostmi konkrétních činností ředitele školy ve vzdělávání intelektově nadaných žáků, seznámí se s možnostmi poskytování podpory učitelům. Budou si moci vyzkoušet tvorbu kompetenčního modelu daného učitele, tvorbu plánů profesního rozvoje a rovněž implementaci změny do procesu školského prostředí.

V bodech:
Úloha ředitele školy (pojmy: řízení, vedení; plánování, monitorování, hodnocení, odměňování; stanovení vize školy, motivace zaměstnanců)
Odraz vzdělávání intelektově nadaných žáků ve vizi školy, ve školním vzdělávacím programu (výchovné a vzdělávací strategie školy), PR školy
Personální řízení v souvislosti se zajištěním výuky intelekt. nadaných žáků (výběr zaměstnanců, kompetenční model učitele; zlaté pravidlo motivace)
Podpora pedagogů v práci s intelektově nadanými žáky (výběr mentora, uvádějícího učitele; role mentora ve vedení pedagoga intelektově nadaného žáka)
Monitorování kvality výuky (autoevaluace školy – cíle, kritéria, nástroje; sběr dat, vyhodnocení, přijetí opatření; náslechy v hodinách pedagogů, hospitace, poskytování zpětné vazby)
Plán profesního rozvoje (PPR) při práci s pedagogy – nastavení práce s PPR jako provedení změny (fáze: projektová, realizační, evaluační).
Shrnutí – nejdůležitější poznatky z oblasti vedení a řízení pedagogického procesu v souvislosti se vzděláváním intelektově nadaných žáků.

OSMA
Lektorka: Ing. Lenka Mrázová, ACCA

Účastníci workshopu se dozvědí a prakticky vyzkoušejí způsob mentoringu jako jednu z důležitých forem individuálního rozvoje i rozvoje týmu.

V bodech:
Principy mentoringu
Role mentora a hlavní úkoly, jeho motivace
Formy mentoringu – včetně tzv. reverse mentoringu vhodného do digitální doby
Naplánování kroků a postupů, které povedou k vytvoření interního systému mentoringu na škole účastníků
Průběh mentoringu během roku – domluva zadání, specifikace cílů a dlouhodobých akčních bodů, jednotlivé zakázky k řešení na jednom setkání, stanovení akčních kroků a pracovních ukazatelů, které budou příště vyhodnoceny. Závěrečné vyhodnocení celého procesu
Aktivní naslouchání, otevřené otázky
Pravidla pro správné poskytování zpětné vazby, zpětná vazba probíhající koučovacím způsobem, vedení strukturovaného rozhovoru – pravidla pro poskytování konkrétní a efektivní zpětné vazby s ohledem na potřeby učitele a ředitele


ZÁVĚR
Lektorky: všechny

Shrnutí celého programu – obsahově, časově, dosaženými výsledky i naplněnými očekáváními. Účastníci dají zpětnou vazbu ve formě vyplnění „Dotazníku spokojenosti“ – jak se jim naplnilo očekávání a jak budou dále pokračovat. Účastníkům budou předány kontaktní údaje na příslušné lektory a budou ujištěni o možnostech konzultací v případě potřeby prostřednictvím organizátora programu – nadačním fondem Qiido. Proběhnou společné prezentace a diskuze nad závěrečnými pracemi všech na téma „koncepční model vzdělávání a rozvoje MiND u nás ve škole“. V závěru dojde k předání certifikátů o absolvování a k zakončení.

Zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido, patronka MiND, certifikovaná lektorka emoční inteligence Six Seconds, mentorka osobního rozvoje, učitelka v domácím vzdělávání, kreativní podnikatelka, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a The Nottingham Trent University.

Inspirátorka a mentorka. Po 21 letech v oblasti daňového poradenství a auditu v korporátní sféře vyměnila sféru přesných čísel, zákonů a procesů za sféru tvořivé pomoci a rozvoje lidí. Inspiruje, provokuje otázkami, zvyšuje pracovní a osobní efektivitu a vede k dlouhodobě udržitelnému pracovnímu výkonu – mentoringem či koučinkem, přednáškami, psaním článků, výukou na vysoké škole. Vlastní a řídí firmu LMentio a internetový portál mentorka.cz. Působí rovněž léta v neziskovém sektoru ve správních a dozorčích radách.

Pedagožka působící více než 30 let ve školství, a to v různých oblastech. Jako učitelka prošla předškolním, základním a základním uměleckým vzděláváním, působila ve výzkumném ústavu pedagogickém, kde se starala především o implementaci kurikulární reformy do praxe škol. Má za sebou působení v celé řadě projektů financovaných z ESF – nejaktuálněji se zabývá kariérním systémem pedagogů. V posledních osmi letech zastává roli ředitelky školy a přednáší na Karlově univerzitě na katedře Centrum školského managementu v oblasti Vedení lidí. Má eminentní zájem o celoživotní vzdělávání a o podporu začínajících učitelů a ředitelů škol i všech pedagogů, kteří se chtějí zasadit o zkvalitnění vzdělávání. Váží si především otevřenosti, slušnosti a korektního jednání.


Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika). V současné době je na rodičovské dovolené, ale stále se věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí, přednáší, tvoří výukové materiály a publikuje.


Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika), současně externě spolupracuje s Ústavem speciálně pedagogických studií UP Olomouc, kde se věnuje přednáškové i publikační činnosti na téma nadaný žák. Dále zastává funkci krajského metodika péče o nadané – pedagoga pro Olomoucký kraj v rámci expertní skupiny při NÚV Praha a zároveň je členkou Krajské koordinační skupiny Sítě podpory nadání při NIDV Olomouc.


Dlouhodobě se věnuje popularizaci tématu online rizik. Je autorkou knih Bezpečnost dětí na Internetu a Hustej INTERNET. V oblasti obsahu, marketingu a komunikace na internetu působí již od roku 1996. Nyní je ředitelkou Nadace RSJ, jejíž prioritou je oblast vzdělávání, vědy a výzkumu. Je také členkou poradního sboru Déčkolegium ČT :D, dětské stanice České televize. Lektorování a konzultace v rámci programu Qiido Akademie poskytuje v režimu pro-bono.

Termín a místo konání
Zahájení programu je plánováno na 8. října 2018, ukončení pak 3. prosince 2018. Jednotlivé workshopy/setkání se uskutečňují v pravidelném 14-denním intervalu.

Harmonogram podzimního cyklu - forma PREZENČNÍ:
kalendar_akademie_rijen_2018
kalendar_akademie_listopad_2018
kalendar_akademie_prosinec_2018
Prezenční setkání se konají v Praze. Pro zájemce nabízíme nad rámec programu stáže v našich partnerských školách.
Platební a storno podmínky
white_strip


PREZENČNÍ
 

10.900 Kč / 1 účastníka


white_strip
Registrace se stává závaznou až po zaplacení celé částky.
Vrácení 100 % při odhlášení do 30 dní před termínem.
Vrácení 50 % při odhlášení do 15 dnů před termínem.
Nevracíme peníze při zrušení během 15 dnů před termínem.
Jak se přihlásit?
Zájemci o podzimní cyklus se přihlaste nejpozději do 15.9.2018 na adrese jcerna@qiido.cz. Následně Vám bude zaslána faktura.
Máte nějaký dotaz?
Vaše dotazy zodpoví a další informace o programu poskytne Miriam Janyšková (mjanyskova@qiido.cz ; 606 719 778).
Reference
“Náročné na vlastní “ukázněnost” ve formě webináře, ale velmi pozitivní pro rozvoj mé pedagogické praxe.”
(Eva Kloudová, ZŠ Chrast)
“Pozitivní energie, nadšení, získávání informací a chvil něco dělat navíc. Moc děkuji a pošlu do kurzu další paní učitelky.”
(Lenka Budínská, ZŠ Chrast)
“Na začátku jsme věděli, že musíme, ale nevíme jak, a teď už máme plán, jak to udělat.”
(Miroslava Klímová,
ZŠ Buchlovice)
“Dojmy - připravenost Qiido Akademie na perfektní úrovni, užitečnost využití pro přípravu harmonogramu vzdělávání MiNDů na naší škole.”
(Vladimíra Janíková,
ZŠ Buchlovice)
“Nápady, nadšení, jde to, jak jinak, nevzdáváme se, setkání, nová zkušenost, motivace.”
(Ivana Loukotová,
ZŠ a GFK Plzeň)
“Děkuji moc, bylo to super přínosné, inspirativní. Více by mi vyhovovala prezenční forma.”
(Marcela Mrázková,
ZŠ Trávník Přerov)
“Velké množství informací týkající se problematiky MiNDů i nadaných žáků, cenné praktické informace při osobním setkání.”
(Pavla Haranzová,
ZŠ Křižíkova Sokolov)
“Dojmy dobré, velmi se nám Akademie líbila. Mile mě překvapila závěrečná diskuze a prezentace - mnoho inspirace. Děkuji.”
(Pavla Ďurkovová,
ZŠ Křižíkova Sokolov)
“Setkání s lidmi se shodným zacílením, ještě v pozitivní atmosféře, co více si přát! :-) “
(Gisela Kostelecká,
ZŠ Staňkova Pardubice)
“Semináře Qiido Akademie byly velmi pečlivě připraveny, lektorky skvělé, mohu jen pochválit.”
(Edita Havránková,
ZŠ Staňkova Pardubice)
“Příjemná atmosféra, sdílení zkušeností, nové nápady, dobré rady, rozvoj, náhled.”
(Blanka Nosková,
ZŠ J.A. Komenského, Praha 6)
Logo-zs_ms_velky_ujezd_1
"Příjemná práce v klidné atmosféře. Hodně podnětů k dalšímu studiu a vzdělávání.”
(Martina Hausnerová,
ZŠ Velký Újezd)
Logo-zs_provaznicka_1
“Přijemné, nenásilné, přirozené, otevřené, fundované, přehledné, se zpětnou vazbou lektorů, pomoc a rady s řešením konkrétních situací a problémů.”
(Vendula Zapletalová,
ZŠ Provaznická-Ostrava)
Logo-zs_provaznicka_1
“Cenné zkušenosti, příjemná atmosféra, zajímavé postřehy, náhled do problematiky, psychologie učitele.”
(Viktor Dořičák,
ZŠ Provaznická-Ostrava)
Logo-zs_kamenice_1
“Moje kusé informace se mi podařilo utříbit, zorientovat se v této oblasti a získala jsem pocit, že vím, co můžu dělat.”
(Pavlína Tolarová,
ZŠ Kamenice)
Logo-zs_kamenice_1
“Děkuji za velmi vstřícný přístup všech školitelů. Za otevřenost a sdílnost kolegů. Po celou dobu bylo příznivé klima. A hlavně, hodně jsem se toho o sobě, svých možnostech ohledně práce s MiND dozvěděla. Bylo to pro mě velmi přínosné, pro moji práci.”
(Dana Augustýnová,
ZŠ Kamenice)
Logo-zs_ms_husinec-rez_1
“Hlubší zamyšlení nad českým školstvím, význam inkluze, do se zabývá vzděláváním MiND, má Ministerstvo zájem? Legislativa. Školy chtějí, ale není podpora.”
(Jana Chmátalová,
ZŠ Husinec-Řež)
Logo-zs_ms_husinec-rez_1
“Neuvěřitelný zásah do černého v případě mého osobního rozvoje. Díky.”
(Alexandra Švagrová,
ZŠ Husinec-Řež)
zs_metelkovo
"Motivace, inspirace, nadšení, nové poznatky, souznění, sdílení, kontakty, příjemná pracovní atmosféra“
(Šárka Laštovková,
ZŠ Metelkovo nám. – Teplice)
zs_chrast
“Získání informací v potřebných oblastech, komplexní zachycení problematiky s MiNDy. Milá a vstřícná atmosféra, klima, sdílení škol.”
(Lucie Zástěrová,
ZŠ Chrast)
zs_kunratice
“Setkání a vzájemné sdílení a inspirace, motivace k dalšímu zlepšování našeho pedag. působení, promyšlení individ. přístupu, který potřebují děti MiND, ale výsledně to potřebuje každý žák.”
(Anna Rambousková,
ZŠ Kunratice)
zs_kunratice
“Inspirace, sdílení, naslouchání, uvažování, AHA momenty .... to vše vede k přemýšlení, kladení otázek”
(Vít Beran,
ZŠ Kunratice)
zs_halkova_humpolec
“P - Přínosné, přátelské, perfektní, promyšlené, podporující, potřebné, pomáhající, průběžné. Prostě dodané informace, materiály, podněty a energie. Díky!”
(Alena Kukrechtová,
ZŠ Hálkova – Humpolec)
zs_jablunkov
"Úžasné! Hodně dobrých-výborných poznatků a informací.“
(Jana Cmielová,
ZŠ Jablunkov)
zs_polabiny
“Příjemné, milé, inspirující sdílení v krásném prostředí s nádherným zázemím.”
(Marcela Žáková,
třídy Montessori v ZŠ Polabiny – Pardubice)
Napsali o nás
Školy mohou dostat školení
o nadaných dětech
Qiido Akademie

Nový vzdělávací projekt nabídne ZŠ školení o nadaných dětech
Vzdělávací projekt o nadaných dětech
Školy mohou dostat školení
o nadaných dětech
Projekt o nadaných dětech
pro základní školy
Qiido Akademie vychází z faktů, z klíčových potřeb škol
Qiido, nadační fond ve spolupráci s komunikační agenturou Donath Business & Media a výzkumnou agenturou ppm factum research realizovaly v červnu 2016 průzkum, do kterého se zapojilo 785 ředitelů základních škol z celé ČR.

Výsledky průzkumu ukazují, že v souladu s nejčastěji poskytovanou formou podpory, kterou je obohacování a prohlubování učiva, školy nejčastěji postrádají obohacující didaktické materiály (62 %) a konkrétní ukázky a nápady pro výuku (45 %). 41 % škol by uvítalo menší počet žáků ve třídách. I přesto, že pedagogická identifikace je druhá nejčastější realizovaná forma podpory MiND na škole, 45 % ředitelů by práci usnadnila právě zkušenost s odbornou identifikací, tzn. aby učitelé uměli fundovaně a spolehlivě všechny MiND rozpoznat.

Třetině škol by práci s mimořádně intelektově nadanými žáky usnadnilo rozšiřující vzdělávání pedagogů (35 %). Většina ředitelů, kteří takto odpověděli, si přitom myslí, že učitelé by se měli dále vzdělávat především v metodách a formách výuky (88 %). Druhou nejpotřebnější oblastí vzdělávání pedagogů je způsob komunikace s těmito žáky (60 %). Téměř třetina škol by pak využila osobnostní rozvoj učitelů (32 %).
Copyright ©2016 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.